Άρθρο 77 Λειτουργικός διαχωρισμός (Άρθρο 77 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσήκουσες υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 69 έως 74 απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και ότι σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες της αγοράς παραμένουν όσον αφορά τη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης, μπορεί κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 , να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χονδρική παροχή συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής εταιρείας, με τα ίδια χρονοδιαγράμματα, τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που όσον αφορούν τα επίπεδα τιμών και υπηρεσιών, καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών.
2. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο περιλαμβάνει:
α) αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει της παρ. 1,
β) αιτιολογημένη εκτίμηση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές αποτελεσματικού και βιώσιμου ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι ελάχιστες ή μηδαμινές,
γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην επιχείρηση, ιδίως στο εργατικό δυναμικό της διαχωρισμένης επιχείρησης και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει, καθώς και στα επενδυτικά κίνητρα στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να εξασφαλισθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, και σε άλλους συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένου, ιδίως, του αναμενόμενου αντίκτυπου στον ανταγωνισμό και ενδεχόμενων επακόλουθων επιπτώσεων για τους καταναλωτές,
δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή θα αποτελούσε το πλέον αποτελεσματικό μέσο επιβολής διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προσδιοριζόμενων προβλημάτων του ανταγωνισμού ή περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς.
3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως το νομικό καθεστώς της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας,
β) προσδιορισμό των πάγιων στοιχείων της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας καθώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προμηθεύει η εν λόγω οντότητα,
γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται από τη χωριστή επιχειρηματική οντότητα και την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων,
δ) κανόνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις,
ε) κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως έναντι άλλων συμφεροντούχων,
στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, που περιλαμβάνει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης.
Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για το εν λόγω σχέδιο μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των διαφόρων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 67. Με βάση την εν λόγω ανάλυση, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή αίρει υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 23 και 32.
4. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 69 έως 74 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 67 ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».