Άρθρο 9 Ραδιοφάσμα δημόσιων αγροτικών δικτύων

1. Στη ζώνη των 3400-3800 ΜHz δεσμεύονται από το ελληνικό δημόσιο 60 MHz έως και την 9η Απριλίου 2037, με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών δικτύων, μόνο για τις γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4070/2012, από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων, στον εκάστοτε επιλεγμένο διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων, βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή για την οποία δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετικό δικαίωμα χρήσης, το ανωτέρω φάσμα εύρους ζώνης 60 MHz που είχε δεσμευθεί από το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4070/2012 αποδεσμεύεται από το ελληνικό δημόσιο από τη χρήση δημοσίων αγροτικών δικτύων και δύνανται να διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. για άλλες χρήσεις, σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 45-55 του παρόντος.
2. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 που χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων στον εκάστοτε επιλεγμένο διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων, εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποεξυπηρετούμενες περιοχές.
3. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 που έχει χορηγηθεί σε διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων, ανακαλείται αυτόματα με τη διακοπή, για οποιοδήποτε λόγο, της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης διαχείρισης.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να γίνει ανάκληση του αρχικά χορηγηθέντος δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, αν διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες δεν αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία των δημόσιων αγροτικών δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή, αν διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε, σε περίπτωση πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών σε άλλους νόμιμους χρήστες. Προς τούτο, η αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να ζητά και να λαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Στην περίπτωση ανάκλησης του σχετικού δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών δικτύων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφασή του μπορεί να αποδεσμεύσει οριστικά τις ζώνες συχνοτήτων της παρ. 1 πριν την παρέλευση του διαστήματος της εικοσιπενταετίας της ίδιας παρ.
6. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος της παρ. 1 δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ή να μισθωθούν από τους διαχειριστές δημόσιου αγροτικού δικτύου σε τρίτους.
7. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που καλύπτονται από τα δημόσια αγροτικά δίκτυα και ορίζονται σε αυτό. Το δικαίωμα αυτό δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορμού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικαιώματος χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 που χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων στον διαχειριστή δημόσιων αγροτικών δικτύων για την παροχή υπηρεσιών εκτός των υποεξυπηρετούμενων περιοχών.
8. Κάθε διαχειριστής δημοσίου αγροτικού δικτύου οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών στα δίκτυα άλλων νόμιμων χρηστών του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρμόδια αρχή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων στον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την εφαρμογή του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος της παρ. 1 που απονέμονται στους διαχειριστές, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου.
10. Ο διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην Απόφαση (ΕK) 2008/411/EK της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2008 , σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3400 – 3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (L 144). Περαιτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της μπορεί να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισμούς στη χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών από ή σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
11. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν οριστεί για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 και ιδιαίτερα όταν προκαλούνται επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
12. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος (τελών εκχώρησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων), καθότι η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των δημόσιων αγροτικών δικτύων.
13. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ. και της αναθέτουσας αρχής έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων, τα δικαιώματα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 μετακινούνται εντός της ζώνης 3400-3800 MHz προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος. Με την ίδια ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης αποζημίωσης του αναδόχου του έργου των αγροτικών δικτύων για τυχόν κόστος που συνεπάγεται η μετακίνηση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».