Άρθρο 112 Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (Άρθρο 112 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, που χορηγούν αριθμούς από σχέδιο αριθμοδότησης, υποχρεούνται να ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ με απόφασή της δύναται να επιβάλει υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 61. Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις είναι αντικειμενικοί, ισότιμοι, διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών κράτους μέλους άλλου πλην της Ελλάδας στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, η οποία παρέχεται στην ελληνική επικράτεια ή/και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην ελληνική επικράτεια στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα κράτη μέλη, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με αποστολή σύντομου μηνύματος (SMS), καταργείται κάθε υφιστάμενος σχετικός περιορισμός. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφασή της να καθορίσει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 97.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, και ιδίως του άρθρου 12 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 201).