Άρθρο 52 Ανταγωνισμός (Άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και μεριμνά ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί, τροποποιεί ή ανανεώνει δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως:
α) να περιορίζει την ποσότητα των ζωνών ραδιοφάσματος για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα χρήσης σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να θέτει όρους για τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η παροχή χονδρικής πρόσβασης, περιαγωγής σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σε ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένα σύνολα ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά,
β) να δεσμεύει, εάν είναι σκόπιμο και δικαιολογημένο λαμβανομένης υπόψη ειδικής κατάστασης στην ελληνική αγορά, ορισμένο μέρος ζώνης ραδιοφάσματος ή συνόλου ζωνών για εκχώρηση σε νεοεισερχομένους,
γ) να αρνείται να χορηγήσει νέα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή να εγκρίνει νέες χρήσεις ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες ή να θέτει όρους για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή για την αδειοδότηση νέων χρήσεων ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω οποιασδήποτε εκχώρησης, μεταβίβασης ή συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης,
δ) να εισάγει όρους που να απαγορεύουν ή να επιβάλει όρους στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, που δεν υπόκεινται σε ενωσιακό ή εθνικό έλεγχο των συγκεντρώσεων, εφόσον αυτές οι μεταβιβάσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) να τροποποιεί ή να επιβάλλει την πώληση ή την εκμίσθωση για τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των υστέρων η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω οποιασδήποτε μεταβίβασης ή συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα διαθέσιμα κριτήρια αναφοράς, βασίζει τις αποφάσεις της σε αντικειμενική και μακρόπνοη αξιολόγηση των συνθηκών του ανταγωνισμού στην αγορά, της αναγκαιότητας ή μη των εν λόγω μέτρων για τη διατήρηση ή την επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και των πιθανών επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων στις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδύσεις από συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως για την ανάπτυξη δικτύων. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνεται υπόψη η προσέγγιση της ανάλυσης της αγοράς όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 παρ. 2.
3. Κατά την εφαρμογή της παρ. 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19, 23 και 35.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».