ΤΙΤΛΟΣ II ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Άρθρο 93 Πόροι αριθμοδότησης (Άρθρο 93 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδει, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.
Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων αριθμοδότησης καθώς και κάθε λεπτομέρειας σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 93 έως 96.
Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών είναι αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες αναλογικές και ανοικτές.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαχειρίζεται το Ε.Σ.Α.. εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης και χρήσης των αριθμών.
2. H E.E.T.T. δύναται επίσης να χορηγεί δικαιώματα χρήσης για πόρους αριθμοδότησης από το Ε.Σ.Α. για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις εκτός από παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται επαρκείς πόροι αριθμοδότησης για να ικανοποιείται η τρέχουσα και η προβλέψιμη μελλοντική ζήτηση. Οι επιχειρήσεις αυτές αποδεικνύουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους πόρους αριθμοδότησης και να πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 94. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αναστέλλει την περαιτέρω χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για πόρους αριθμοδότησης σε αυτές τις επιχειρήσεις αν αποδεικνύεται ότι υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των πόρων αριθμοδότησης.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε το Ε.Σ.Α. και οι διαδικασίες αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό και στις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την παρ. 2. Επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί το δικαίωμα χρήσης πόρων αριθμοδότησης δεν προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά τους πόρους αριθμοδότησης που χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες τους.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. στον Κανονισμό της παρ. 1 ορίζει σειρά μη γεωγραφικών αριθμών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και της παρ. 2 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που έχουν χορηγηθεί δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με την παρ. 2 σε επιχειρήσεις εκτός από τους παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για την παροχή των οποίων έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης.
Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης αριθμών μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Ε και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Άδειας.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι οι όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι,Μέρος Ε και μπορούν να επισυνάπτονται για τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών εκτός Ελλάδος, καθώς και η επιβολή τους, είναι το ίδιο αυστηροί όσο οι όροι και η επιβολή που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που παρέχονται εντός Ελλάδος, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 94, ότι οι πάροχοι που χρησιμοποιούν πόρους αριθμοδότησης του κωδικού της Ελλάδος σε άλλα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και λοιπούς εθνικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση πόρων αριθμοδότησης που εφαρμόζονται στα εν λόγω κράτη μέλη όπου χρησιμοποιούνται οι πόροι αριθμοδότησης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των εκτελεστικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών των εν λόγω κρατών μελών.
Για τον σκοπό δημιουργίας από τον BEREC βάσης δεδομένων για τους πόρους αριθμοδότησης με δικαίωμα εξωεδαφικής χρήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει στον BEREC τις σχετικές πληροφορίες.
5. Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές γειτονικών κρατών μελών, δύναται να θεσπίζει ειδικούς διακανονισμούς για τη χρήση υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών μεταξύ παρακείμενων θέσεων εκατέρωθεν των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και γειτονικών κρατών μελών.
Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συμφωνηθεί κοινό σχέδιο αριθμοδότησης για όλες ή για ειδικές κατηγορίες αριθμών.
Οι τελικοί χρήστες που επηρεάζονται από τους εν λόγω διακανονισμούς ή συμφωνίες ενημερώνονται πλήρως.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 106, προάγεται η ασύρματη παροχή (over-the-air provisioning, επαναπρογραμματιζόμενη από απόσταση) κατά την οποία δεν απαιτείται αλλαγή κάρτας ταυτοποίησης συνδρομητή, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή, για να διευκολύνεται η αλλαγή παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τελικούς χρήστες, ιδίως παρόχους και τελικούς χρήστες υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή.
7. Το Ε.Σ.Α. , καθώς και κάθε μεταγενέστερη προσθήκη ή τροποποίησή του, δημοσιεύεται, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.
8. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους υποστηρίζουν την εναρμόνιση συγκεκριμένων αριθμών ή πεδίων αριθμοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».