Άρθρο 86 Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας (Άρθρο 86 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όταν διαπιστωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, εφόσον είναι διαθέσιμα, της γεωγραφικής έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 καθώς και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία όπου είναι απαραίτητο, ότι η διαθεσιμότητα, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες ή μέσω άλλων δυνητικών εργαλείων δημόσιας πολιτικής στην ελληνική επικράτεια ή σε διαφορετικά μέρη αυτής, δύναται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισηγήσεως από την Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβληθούν κατάλληλες υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας ώστε να ικανοποιείται κάθε εύλογο αίτημα τελικών χρηστών για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στα σχετικά μέρη της ελληνικής επικράτειας.
2. Με την ως άνω απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, καθώς και η πλέον αποδοτική και ενδεδειγμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, με σεβασμό στις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας κατά τρόπο που ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της αγοράς, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, ενώ παράλληλα διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων που θα καθοριστούν. Ειδικότερα, εάν επιβληθούν υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών για τους τελικούς χρήστες, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίσει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να εγγυώνται την εν λόγω διαθεσιμότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ορίζει διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση ή για να καλύπτουν διαφορετικά μέρη της ελληνικής επικράτειας.
4. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιχειρήσεις σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3, χρησιμοποιεί προς τον σκοπό αυτό αποτελεσματικό, αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό ορισμού χωρίς διακρίσεις, μέσω του οποίου δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον ορισμό καμία επιχείρηση. Οι εν λόγω μέθοδοι ορισμού διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση παρέχονται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 89.
5. Σε περίπτωση που επιχείρηση που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 3 προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των πάγιων στοιχείων του δικτύου τοπικής πρόσβασής της σε χωριστή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως την Ε.Ε.Τ.Τ., ώστε αυτή να έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της σκοπούμενης συναλλαγής στην παροχή, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει, να τροποποιεί ή να αίρει ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».