Άρθρο 86 Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας (Άρθρο 86 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όταν διαπιστωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, εφόσον είναι διαθέσιμα, της γεωγραφικής έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 καθώς και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία όπου είναι απαραίτητο, ότι η διαθεσιμότητα, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες ή μέσω άλλων δυνητικών εργαλείων δημόσιας πολιτικής στην ελληνική επικράτεια ή σε διαφορετικά μέρη αυτής, δύναται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισηγήσεως από την Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβληθούν κατάλληλες υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας ώστε να ικανοποιείται κάθε εύλογο αίτημα τελικών χρηστών για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στα σχετικά μέρη της ελληνικής επικράτειας.
2. Με την ως άνω απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, καθώς και η πλέον αποδοτική και ενδεδειγμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, με σεβασμό στις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας κατά τρόπο που ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της αγοράς, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, ενώ παράλληλα διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων που θα καθοριστούν. Ειδικότερα, εάν επιβληθούν υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών για τους τελικούς χρήστες, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίσει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να εγγυώνται την εν λόγω διαθεσιμότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ορίζει διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση ή για να καλύπτουν διαφορετικά μέρη της ελληνικής επικράτειας.
4. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιχειρήσεις σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3, χρησιμοποιεί προς τον σκοπό αυτό αποτελεσματικό, αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό ορισμού χωρίς διακρίσεις, μέσω του οποίου δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον ορισμό καμία επιχείρηση. Οι εν λόγω μέθοδοι ορισμού διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση παρέχονται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 89.
5. Σε περίπτωση που επιχείρηση που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 3 προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των πάγιων στοιχείων του δικτύου τοπικής πρόσβασής της σε χωριστή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως την Ε.Ε.Τ.Τ., ώστε αυτή να έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της σκοπούμενης συναλλαγής στην παροχή, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει, να τροποποιεί ή να αίρει ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13.