Άρθρο 8 Εποπτεία Ραδιοφάσματος

1. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για σκοπούς πειραματικούς, ερευνητικούς, για πιλοτική λειτουργία και για επίδειξη ή για αντίστοιχους σκοπούς, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π.. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα τον φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές με την επιτήρηση του ραδιοφάσματος. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι σταθμοί που συγκροτούν το σύστημα επιτήρησης ραδιοφάσματος της Ε.Ε.Τ.Τ., η διασύνδεση των σταθμών αυτών, οι ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του συστήματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραμματίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών επιτήρησης του ραδιοφάσματος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθμοί επιτήρησης και οι φορείς που θα ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος.
3. Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο η άμεση διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού.
4. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ` αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, να προβεί σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισμό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεμβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να διατάσσει την άρση αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητα τους.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσματος, να προβαίνει προσωρινά σε σειρά δοκιμαστικών εκπομπών σε ραδιοσυχνότητες για τις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου χρήστη.
6. Το απόρρητο μηνυμάτων που μεταδίδονται με ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό σε ανοικτή γλώσσα δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την απάλειψη παρεμβολών. Η επιτήρηση του ραδιοφάσματος από τα εξουσιοδοτημένα όργανα επίσης δεν θεωρείται ως παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
7. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση εξοπλισμού για τη λήψη, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση περιεχομένου που δεν αφορά τον κάτοχο του εξοπλισμού,
β) η χωρίς άδεια ή έγκριση διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού που προορίζεται για την παρακολούθηση και επεξεργασία περιεχομένου και δεδομένων τρίτων, η οποία πραγματοποιείται επί νόμιμης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών μέσω παράνομης σύνδεσης (επισύνδεσης), ή αποκωδικοποίησης, ή αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων,
γ) η χωρίς άδεια ή έγκριση εκπομπή, λήψη εκπομπών, καθώς και πρόκληση παρεμβολών στο ραδιοφάσμα, με σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την άμυνα.
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως στις διατάξεις περί διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και συσκευών, οι όροι, οι δικαιούχοι αδειοδότησης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, το κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρονικό διάστημα χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.