Άρθρο 26 Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων (Άρθρο 26 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με υφιστάμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο μεταξύ παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια, ή μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και άλλων επιχειρήσεων σε αυτήν που επωφελούνται από τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης ή μεταξύ παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια και παρόχων συναφών ευκολιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την επιφύλαξη της παρ. 2, εκδίδει το ταχύτερο δυνατόν και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυσή της. Όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά οφείλουν να συνεργάζονται με την Ε.Ε.Τ.Τ. προς τον σκοπό της ταχείας κι αποτελεσματικής επίλυσής της.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς εάν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, οι οποίοι, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφασή της αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν μέρος κατά το διάστημα αυτό δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε δικαστήριο, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη και εκδίδει δεσμευτική απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών.
3. Κατά την επίλυση μιας διαφοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει αποφάσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων τους οποίους θέτει το άρθρο 3. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να επιβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε μια επιχείρηση, στο πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς, συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο.
4. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη από την Ε.Ε.Τ.Τ. και τηρουμένου του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από το κανένα μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος του ν.3959/2011 (Α’ 93) ή να ζητά τη λήψη εκτάκτων προσωρινών μέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».