Άρθρο 113 Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών δεκτών ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης (Άρθρο 113 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Οι ραδιοφωνικοί δέκτες αυτοκινήτων και ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση είναι συμβατός με το Παράρτημα XΙ.
2. Με απόφασή του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να θεσπίζει μέτρα για να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα άλλων ραδιοφωνικών δεκτών ευρείας κατανάλωσης, περιορίζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο στην αγορά ραδιοφωνικών δεκτών εκπομπών χαμηλής αξίας και διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα στα οποία ο ραδιοφωνικός δέκτης είναι καθαρά δευτερεύον στοιχείο, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
3. Οι πάροχοι ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών διασφαλίζουν, όταν ενδείκνυται, ότι ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός που παρέχουν στους τελικούς χρήστες είναι διαλειτουργικός έτσι ώστε, όταν είναι τεχνικά εφικτό, ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με άλλους παρόχους ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 της υπ’αριθμ. Η.Π.23615/651/Ε.103/8.5.2014 κοινής απόφασης των Yπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1184), με την καταγγελία της σύμβασης, οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν δωρεάν και εύκολα τον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό, εκτός εάν ο πάροχος αποδείξει ότι είναι πλήρως διαλειτουργικός με τις υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης άλλων παρόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους οποίους στράφηκε ο τελικός χρήστης.
Με απόφαση του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζει τους όρους και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την θέση σε εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ο οποίος συμμορφώνεται με εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με μέρη αυτών, θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση διαλειτουργικότητας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο και καλύπτεται από τα εν λόγω πρότυπα ή τα μέρη τους.

  • Προτείνουμε την πρόβλεψη ελάχιστων προδιαγραφών και για τους δέκτες/αποκωδικοποιητές επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος (είτε αυτόνομους είτε ενσωματωμένους σε συσκευές τηλεόρασης), έτσι ώστε να αποφευχθεί η διάθεση στην ελληνική αγορά υλικού παρωχημένης τεχνολογίας, ενόψει μάλιστα και των επερχόμενων μελλοντικών τεχνολογιών στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή. Επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχη κίνηση έχει προβεί η Ιταλία ήδη από το 2017.

  • 17 Ιουλίου 2020, 12:29 | Όμιλος ΟΤΕ

    Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 113 έχουν ως εξής:

    H αναφορά σε «ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης» δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς και στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης από τους συνδρομητικούς παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών του φαινομένου της πειρατείας. Ειδικότερα, η πειρατεία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με άμεση συνέπεια την απώλεια εσόδων για τους παρόχους από νόμιμες συνδρομές, αλλά και για το ελληνικό δημόσιο που χάνει σημαντικά έσοδα από φόρους. Επιπλέον, οι δικαιούχοι στερούνται της νόμιμης εκμετάλλευσης των έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται τόσο η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η παραγωγή νέου περιεχομένου, όσο και οι επενδύσεις, ενώ παράλληλα στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο εξοπλισμός που διατίθεται από τους συνδρομητικούς παρόχους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης που διαθέτουν στους συνδρομητές τους.

    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο περιεχόμενο μόνο από συνδρομητές της υπηρεσίας, αλλά για την αποτελεσματική προστασία του περιεχομένου των παρόχων και των δικαιωμάτων των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την αντιμετώπιση της πειρατείας, για τους αποκωδικοποιητές συνδρομητικών υπηρεσιών, μέσω δορυφόρου, λόγω του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης που διαθέτουν, δεν είναι τεχνικά εφικτή η διαλειτουργικότητα τους με αντίστοιχο εξοπλισμό άλλων παρόχων συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Επιπλέον αναφορικά με τους αποκωδικοποιητές Android TV είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα τους με εφαρμογές άλλων παρόχων, μόνο όμως με τους περιορισμούς που θέτει ο εκάστοτε κατασκευαστής του λειτουργικού συστήματος (πχ. Google).

    Προτείνουμε η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι πάροχοι ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των παρόχων συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, διασφαλίζουν, όταν ενδείκνυται, ότι ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός… ».