Άρθρο 114 Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (Άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου, για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Υπουργού μπορούν να επιβάλονται εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος», για τη μετάδοση συγκεκριμένων καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών προσβασιμότητας για να καταστεί δυνατή η δέουσα πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες και συνδεδεμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) που υποστηρίζουν δεδομένα, σε επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη διανομή καναλιών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών των δικτύων και των υπηρεσιών αυτών τα χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον όταν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων γενικού συμφέροντος και είναι αναλογικές και διαφανείς.
2. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 επανεξετάζονται ανά πενταετία από την έκδοσή τους.
3. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις υποχρεώσεις της παρ. 1, αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου, για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Υπουργού με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι σε παρόμοιες περιστάσεις δεν γίνονται διακρίσεις στη μεταχείριση παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για τον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης.

 • 17 Ιουλίου 2020, 14:16 | COSMOTE TV

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Οποιαδήποτε επιβολή εύλογων υποχρεώσεων μεταφοράς σήματος σε βάρος επιχειρήσεων, καθώς περιορίζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική ελευθερία, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες της αγοράς, ιδίως όσον αφορά εμπορικές συμφωνίες παρόχων, την οικονομική επιβάρυνση των υπόχρεων και τη συνακόλουθη αποζημίωσή τους, καθώς και τον υπόχρεο που θα καταβάλλει, μέσα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο.
  Ειδικότερα, θα πρέπει κατ’ αρχήν να καθοριστούν τα δίκτυα για τα οποία θα είναι δυνατό να επιβληθούν οι υποχρεώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Γαλλία και τη Γερμανία ανάλογη υποχρέωση επιβάλλεται στα καλωδιακά, IPTV και δορυφορικά δίκτυα, στην Κροατία και την Ιρλανδία στα καλωδιακά, IPTV, DTT και δορυφορικά δίκτυα, ενώ στην Ελβετία, σε όσους παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω καλωδίων επηρεάζοντας όλες τις τεχνολογίες και πλατφόρμες (πχ καλωδιακές, IPTV, streaming και κινητές πλατφόρμες). Επιπροσθέτως, προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη απαλλαγής από την υποχρέωση μεταφοράς σήματος σε περίπτωση που κάποιος πάροχος παύσει να δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένη τεχνολογία (πχ μέσω δορυφόρου).
  Περαιτέρω, καθώς η μεταφορά σήματος συνεπάγεται επιβάρυνση των επιχειρήσεων (ενδεικτικά κόστος χωρητικότητας (bandwidth), εξοπλισμού, μετάδοσης καναλιού κλπ), είναι αναγκαίο να οριστεί αφενός αποζημίωση που να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τα κόστη κάθε επιχείρησης, αφετέρου ποιος θα είναι υπόχρεος για την καταβολή.
  Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της επιβολής υποχρεώσεων μόνον όταν είναι αναγκαίο να επιτευχθούν στόχοι γενικού συμφέροντος, θα πρέπει να οριστεί ο μέγιστος αριθμός καναλιών που θα μεταφέρονται υποχρεωτικά και ποια θα είναι αυτά (πχ εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου). Προτείνεται το σήμα των καναλιών να μπορεί να μεταφέρεται χωρίς κρυπτογράφηση (unencrypted), ώστε να μην απαιτείται ειδικός εξοπλισμός (sw/stb) για την θέαση αυτών. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η «μεταφορά σήματος» δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα λήψης του σήματος από τον θεατή, η οποία θα πρέπει να γίνεται με ίδια μέσα (αποκωδικοποιητής, κεραιοσύστημα κλπ). Είναι αυτονόητο ότι η υποχρέωση μεταφοράς σήματος θα ισχύει υπό την προϋπόθεση τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά στην αδειοδότηση των καναλιών και τη νόμιμη λειτουργία τους.
  Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι στην ευχέρεια των υπόχρεων επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν τα κανάλια αυτά στα εμπορικά τους πακέτα και δεν θα υποχρεώνονται να τα συμπεριλάβουν και παράλληλα να καταβάλλουν και αντάλλαγμα για την αναμετάδοσή τους.
  Προτείνουμε το άρθρο 114 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «1.Με κοινή απόφαση των …μπορούν να επιβάλλονται εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος». Με την άνω απόφαση θα καθορίζονται περιοριστικά τα δίκτυα, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου, που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και ο μέγιστος αριθμός αυτών, ο εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που θα χρειαστεί να προμηθευτεί ο χρήστης, οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως συγκεκριμένα υπηρεσίες προσβασιμότητας για να καταστεί δυνατή η δέουσα πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες… Οι άνω ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, υποχρεούνται να προσφέρουν αζημίως τα προγράμματά τους στις υπόχρεες επιχειρήσεις. Οι άνω υποχρεώσεις …και είναι αναλογικές και διαφανείς.
  2. Οι υποχρεώσεις …επανεξετάζονται ανά διετία από την έκδοσή τους.
  3. Η προβλεπόμενη αποζημίωση και ο υπόχρεος καταβολής για τις υποχρεώσεις της παρ. 1, θα καθορίζεται με κοινή απόφαση….Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης θα λαμβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο τα κόστη και λοιπές επιβαρύνσεις κάθε υπόχρεης επιχείρησης».