Άρθρο 76 Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (Άρθρο 76 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 67 μπορούν να προσφέρουν δεσμεύσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 και με την επιφύλαξη του δεύτερου εδάφιου για το άνοιγμα της ανάπτυξης νέου δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας που αποτελείται από στοιχεία οπτικών ινών έως τους χώρους του τελικού χρήστη ή τον σταθμό βάσης σε συνεπένδυση, για παράδειγμα προσφέροντας συνιδιοκτησία ή μακροχρόνιο επιμερισμό κινδύνων μέσω της συγχρηματοδότησης ή μέσω αγοραστικών συμφωνιών που δημιουργούν ειδικά δικαιώματα διαθρωτικού χαρακτήρα από άλλους παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Κατά την αξιολόγηση αυτών των εν λόγω δεσμεύσεων, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει ιδίως αν η προσφορά συνεπένδυσης συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι ανοικτή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ζωής του δικτύου σε κάθε πάροχο δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) θα επέτρεπε σε άλλους συνεπενδυτές που είναι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά και βιώσιμα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στις αγορές επόμενου σταδίου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά, υπό όρους που περιλαμβάνουν:
βα) δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση στην πλήρη χωρητικότητα του δικτύου στον βαθμό που αποτελεί αντικείμενο συνεπένδυσης,
ββ) ευελιξία όσον αφορά την αξία και το χρονοδιάγραμμα της συμμετοχής κάθε συνεπενδυτή,
βγ) τη δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής στο μέλλον και
βδ) αμοιβαία δικαιώματα που χορηγούν οι συνεπενδυτές μετά την ανάπτυξη της υποδομής που αποτελεί αντικείμενο της συνεπένδυσης,
γ) δημοσιοποιείται από την επιχείρηση έγκαιρα και, εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στην παρ. 1 του άρθρου 80, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη της ανάπτυξης του νέου δικτύου, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις,
δ) οι αιτούντες πρόσβαση που δεν συμμετέχουν στη συνεπένδυση μπορούν να ωφελούνται εξαρχής από την ίδια ποιότητα, την ίδια ταχύτητα, τους ίδιους όρους και την ίδια εμβέλεια τελικών χρηστών με εκείνη που ήταν διαθέσιμα πριν από την ανάπτυξη, συνοδευόμενα από μηχανισμό προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου ο οποίος επιβεβαιώνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό το πρίσμα των εξελίξεων στις σχετικές αγορές λιανικής, που διατηρεί τα κίνητρα για τη συμμετοχή στη συνεπένδυση, ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει ότι οι αιτούντες πρόσβαση έχουν πρόσβαση στα πολύ υψηλής χωρητικότητας στοιχεία του δικτύου σε χρόνο και με βάση διαφανείς και αμερόληπτους όρους που αντανακλούν καταλλήλως τους βαθμούς κινδύνου που αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι συνεπενδυτές στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης και λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής,
ε) πληροί τουλάχιστον τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα IV και πραγματοποιείται καλή τη πίστει.
2. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δοκιμής αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79, ότι η προσφερόμενη δέσμευση συνεπένδυσης συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος, καθιστά την εν λόγω δέσμευση υποχρεωτική δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 79 και δεν επιβάλει επιπρόσθετες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 όσον αφορά τα στοιχεία του νέου δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας τα οποία αποτελούν αντικείμενο των δεσμεύσεων, εάν τουλάχιστον ένας δυνητικός συνεπενδυτής έχει συνάψει συμφωνία συνεπένδυσης με την επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει χωρίς να θίγεται η ρυθμιστική μεταχείριση των περιστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις της παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμής αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79, αλλά που έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς των άρθρων 67 και 68.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, να επιβάλει, να διατηρήσει ή να προσαρμόσει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 68 έως 74 όσον αφορά τα νέα πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα με σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες αγορές, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών αυτών, δεν θα αντιμετωπίζονταν σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω προβλήματα ανταγωνισμού.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και μπορεί να απαιτεί από την επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά να της υποβάλλει ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εξουσία της Ε.Ε.Τ.Τ. να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων σε σχέση με συμφωνία συνεπένδυσης που κατά την κρίση της πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1.

  • 17 Ιουλίου 2020, 16:28 | FORTHNET AE

    Για λόγους διαφάνειας προτείνουμε να προβλεφθεί η έκδοση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία θα εξειδικεύονται εκ των προτέρων οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δύνανται να γίνουν δεκτές οι προτεινόμενες από τους παρόχους με σημαντική ισχύ στην αγορά δεσμεύσεις.
    Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να προστεθεί 4η παράγραφος στην οποία θα ορίζεται ότι:
    «…4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, για την αξιολόγηση των δεσμεύσεων που προτείνονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος βαθμός διαφάνειας και να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της αγοράς.»