Άρθρο 22 Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου (Άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διεξάγει γεωγραφική έρευνα σχετικά με την εμβέλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες («ευρυζωνικά δίκτυα») έως τις 21 Δεκεμβρίου 2023 και στη συνέχεια την επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη.
Η γεωγραφική έρευνα περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με την τρέχουσα γεωγραφική εμβέλεια των ευρυζωνικών δικτύων στην ελληνική επικράτεια, όπως απαιτείται για τα καθήκοντα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δυνάμει του παρόντος νόμου και για έρευνες σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
Η γεωγραφική έρευνα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόβλεψη για περίοδο που καθορίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά την εμβέλεια των ευρυζωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας στην ελληνική επικράτεια.
Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με σχεδιαζόμενη ανάπτυξη, από οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσια αρχή, δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και σημαντικές αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις των δικτύων για την επίτευξη ταχύτητας καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στο βαθμό που είναι διαθέσιμες και μπορούν να παρασχεθούν με εύλογη προσπάθεια.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει, σε σχέση με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί ειδικά σε αυτήν δυνάμει του παρόντος νόμου, το βαθμό στον οποίο είναι σκόπιμο να βασίζεται στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο τέτοιας πρόβλεψης.
Η γεωγραφική έρευνα διενεργείται σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. στον βαθμό που ενδέχεται να έχει σημασία για τα καθήκοντά της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να διεξάγει αυτοτελώς γεωγραφική έρευνα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη γεωγραφική έρευνα έχουν το κατάλληλο επίπεδο τοπικής λεπτομέρειας και περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες για την ποιότητα και τις παραμέτρους των υπηρεσιών· η δε επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ορίσει περιοχή με σαφή εδαφικά όρια όπου, βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν και τυχόν πρόβλεψης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται ότι, στη διάρκεια της σχετικής περιόδου πρόβλεψης, καμία επιχείρηση ή δημόσια αρχή δεν έχει αναπτύξει δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, ούτε σχεδιάζει την ανάπτυξή του ή τη σημαντική αναβάθμιση ή επέκταση του δικτύου της, ώστε να φτάνει σε επιδόσεις ταχύτητας λήψης τουλάχιστον 100 Mbps. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύει τις ορισθείσες περιοχές στην ιστοσελίδα του.
3. Εντός της ορισθείσας περιοχής, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καλέσει επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου πρόβλεψης. Όταν μετά την εν λόγω πρόσκληση, μια επιχείρηση ή δημόσια αρχή δηλώσει τέτοια πρόθεση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να απαιτήσει από άλλες επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές να δηλώσουν την τυχόν πρόθεσή τους να αναπτύξουν δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας ή να προβούν σε σημαντική αναβάθμιση ή επέκταση του δικτύου τους, ώστε να φτάνει σε επιδόσεις ταχύτητας λήψης τουλάχιστον 100 Mbps στη συγκεκριμένη περιοχή. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εν λόγω δηλώσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται τουλάχιστον παρόμοιο επίπεδο λεπτομέρειας με εκείνο που λαμβάνεται υπόψη σε τυχόν πρόβλεψη που πραγματοποιείται δυνάμει της παρ. 1. Ενημερώνει επίσης κάθε επιχείρηση ή δημόσια αρχή που εκδηλώνει το ενδιαφέρον της κατά πόσον η ορισθείσα περιοχή καλύπτεται ή ενδέχεται να καλύπτεται από δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς που προσφέρει ταχύτητες λήψης κάτω των 100 Mbps, βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την παρ. 1.
Εάν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, έχει ενδείξεις ότι επιχείρηση ή δημόσια αρχή παρέχει παραπλανητικές, εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, ενημερώνει σχετικά και κοινοποιεί το σύνολο του φακέλου στην ΕΕΤΤ, προκειμένου αυτή να εφαρμόσει τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 29.
4. Τα μέτρα δυνάμει της παρ. 3 λαμβάνονται σύμφωνα με διαδικασία αποδοτική, αντικειμενική, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, κατά την οποία καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων.
5. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ε.Ε.Τ.Τ., οι λοιπές αρμόδιες αρχές και οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την κατανομή των δημόσιων κονδυλίων για την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τον σχεδιασμό εθνικών σχεδίων ευρυζωνικότητας, για τον καθορισμό υποχρεώσεων κάλυψης που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας στην ελληνική επικράτεια λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της γεωγραφικής έρευνας και του τυχόν ορισμού περιοχών σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3.
Οι αρχές που διενεργούν τη γεωγραφική έρευνα παρέχουν τα εν λόγω αποτελέσματα με την προϋπόθεση ότι η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας και προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου με τη διαβιβάζουσα αρχή, ενημερώνουν δε τα μέρη που παρείχαν τις πληροφορίες. Τα αποτελέσματα αυτά διατίθενται επίσης στον BEREC και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματός τους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
6. Εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιστά τα δεδομένα από τις γεωγραφικές έρευνες που δεν υπόκεινται σε όρους εμπορικού απορρήτου άμεσα διαθέσιμα σύμφωνα με το ν. 3448/2006 (Α’ 57), ώστε να καθίσταται δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους. Επίσης, σε περίπτωση που δεν διατίθενται στην αγορά εργαλεία αυτού του είδους, καθιστά διαθέσιμα εργαλεία πληροφόρησης που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να προσδιορίσουν τη διαθεσιμότητα συνδεσιμότητας σε διάφορες περιοχές, με επίπεδο λεπτομέρειας που είναι χρήσιμο προς υποστήριξη της επιλογής τους όσον αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης ή πάροχο υπηρεσιών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».