Άρθρο 46 Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος (Άρθρο 46 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει τη χρήση ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης, βάσει γενικών αδειών και περιορίζει τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα δικαιώματα είναι αναγκαία για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης ενόψει της ζήτησης και λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει τους όρους για τη χρήση ραδιοφάσματος στο πλαίσιο της γενικής άδειας.
Προς τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας χρήσης ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ραδιοφάσματος,
β) την ανάγκη προστασίας έναντι των επιβλαβών παρεμβολών,
γ) την κατά περίπτωση ανάπτυξη αξιόπιστων όρων μερισμού του ραδιοφάσματος,
δ) την ανάγκη να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των επικοινωνιών η υπηρεσιών,
ε) τους στόχους γενικού συμφέροντος όπως καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο,
στ) την ανάγκη να διαφυλάσσεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν εξετάζει εάν θα εκδώσει γενικές άδειες ή θα χορηγήσει μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης για το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά μέτρα εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ, επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα επιβλαβών παρεμβολών, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης.
Κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιτρέπει τη χρήση του ραδιοφάσματος, βάσει συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που ενδέχεται να έχουν στον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την είσοδο στην αγορά οι διάφοροι συνδυασμοί γενικών αδειών και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης και οι σταδιακές μεταφορές από τη μία κατηγορία στην άλλη.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιορισμοί της χρήσης ραδιοφάσματος λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών, προκειμένου να επιβάλεται το λιγότερο επαχθές καθεστώς αδειοδότησης.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παρ. 1, με στόχο τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, θα πρέπει με αυτή να καθορίζονται σαφώς οι όροι για την κοινή χρήση του ραδιοφάσματος. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να διευκολύνουν την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».