Άρθρο 79 Διαδικασία δεσμεύσεων (Άρθρο 79 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Οι επιχειρήσεις που ορίζονται ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά μπορούν να προσφέρουν στην Ε.Ε.Τ.Τ δεσμεύσεις σχετικά με τους όρους πρόσβασης, συνεπένδυσης ή και των δύο που ισχύουν για τα δίκτυά τους, όσον αφορά, μεταξύ άλλων:
α) ρυθμίσεις συνεργασίας που συνδέονται με την αξιολόγηση των κατάλληλων και αναλογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 68,
β) συνεπένδυση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 76 ή
γ) αποτελεσματική και αμερόληπτη πρόσβαση από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 78, τόσο κατά την περίοδο υλοποίησης του εθελούσιου διαχωρισμού από καθετοποιημένη επιχείρηση, όσο και μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης μορφής διαχωρισμού.
Η προσφορά δεσμεύσεων είναι επαρκώς λεπτομερής, μεταξύ άλλων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο υλοποίησής τους καθώς και τη διάρκειά τους, ώστε να μπορεί η Ε.Ε.Τ.Τ. να διενεργεί την αξιολόγησή της σύμφωνα με την παρ. 2. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να εκτείνονται πέραν των περιόδων για τη διενέργεια ανάλυσης της αγοράς όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 67.
2. Για την αξιολόγηση τυχόν δεσμεύσεων που προσφέρει επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι δεσμεύσεις αυτές δεν πληρούν σαφώς μία ή περισσότερες από τις σχετικές προϋποθέσεις ή κριτήρια, δοκιμή αγοράς, ιδίως για τους προσφερόμενους όρους, διεξάγοντας δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως των τρίτων μερών που επηρεάζονται άμεσα. Οι δυνητικοί συνεπενδυτές ή οι αιτούντες πρόσβαση μπορούν να διατυπώσουν απόψεις για τη συμμόρφωση των δεσμεύσεων τις οποίες έχουν προσφέρει με τις προϋποθέσεις του άρθρου 68, 76 ή 78, κατά περίπτωση, και μπορούν να προτείνουν αλλαγές.
Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που προσφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την αξιολόγηση των υποχρεώσεων δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 68, λαμβάνει ιδίως υπόψη:
α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον δίκαιο και εύλογο χαρακτήρα των προσφερόμενων δεσμεύσεων,
β) τον ανοικτό χαρακτήρα των δεσμεύσεων προς όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς,
γ) την έγκαιρη διαθεσιμότητα της πρόσβασης υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, μεταξύ άλλων και σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, πριν από την έναρξη των σχετικών υπηρεσιών λιανικής, και
δ) τη συνολική επάρκεια των προσφερόμενων δεσμεύσεων για την εξασφάλιση βιώσιμου ανταγωνισμού στις αγορές επόμενου σταδίου και τη διευκόλυνση της συνεργατικής ανάπτυξης και χρήσης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας προς το συμφέρον των τελικών χρηστών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις που εκφράζονται κατά τη διαβούλευση, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι απόψεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές των διάφορων συμφεροντούχων, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα ως προς το αν οι προσφερόμενες δεσμεύσεις συμμορφώνονται με τους στόχους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 68, 76 ή 78, και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές. Η επιχείρηση μπορεί να αναθεωρήσει την αρχική της προσφορά ώστε να ληφθούν υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. και να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν άρθρο και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 68, 76 ή 78.
3. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 76, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εκδώσει απόφαση που να καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει.
Κατά παρέκκλιση από την παρ. 5 του άρθρου 67, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καταστήσει ορισμένες ή όλες τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να συμπίπτει με τη συνολική περίοδο για την οποία προσφέρονται, και, σε περίπτωση δεσμεύσεων συνεπένδυσης που γίνονται υποχρεωτικές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 76, τις καθιστά υποχρεωτικές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά ετών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 76, το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή της διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 και την επιβολή υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 68.
Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. καθιστά υποχρεωτικές δεσμεύσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξετάζει σύμφωνα με το άρθρο 68 τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης για την ανάπτυξη της αγοράς και την καταλληλόλητα τυχόν υποχρεώσεων που έχει επιβάλει ή, ελλείψει των εν λόγω υποχρεώσεων, θα είχε την πρόθεση να επιβάλει σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο ή με τα άρθρα 69 έως 74. Κατά την κοινοποίηση του σχετικού σχεδίου μέτρου δυνάμει του άρθρου 68 σύμφωνα με το άρθρο 32, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνοδεύει το σχέδιο μέτρου που κοινοποιείται με την απόφαση που αφορά τις δεσμεύσεις.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που έχει καταστήσει υποχρεωτικές σύμφωνα με την παρ. 3 με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθεί, επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 68 και εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν καταστεί δεσμευτικές όταν εκπνέει η αρχική χρονική περίοδος. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που κατέστησαν δεσμευτικές σύμφωνα με την παρ. 3, μπορεί να επιβάλει ποινές στην εν λόγω επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 29. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 30, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να επανεκτιμά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 68.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».