Ενότητα 2 Δικαιώματα χρήσης Άρθρο 48 Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (Άρθρο 48 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα αυτά, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση για την παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών βάσει της Γενικής Άδειας κατά το άρθρο 12, με την επιφύλαξη του άρθρου 13, του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχείο γ’ και του άρθρου 55 και τυχόν άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που ορίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την κείμενη νομοθεσία ή προκύπτουν από την ειδικότερη νομοθεσία για θέματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης, για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής ευρυεκπομπής προς επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος χορηγούνται μέσω ανοικτών, αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών και σύμφωνα με το άρθρο 45.
3. Εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής των ως άνω ανοικτών διαδικασιών μπορεί να γίνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής ευρυεκπομπής είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και αναλογικά κριτήρια επιλεξιμότητας, που δεν εισάγουν διακρίσεις, καθορίζονται εκ των προτέρων και ανταποκρίνονται στους όρους που συνοδεύουν τα εν λόγω δικαιώματα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από τους αιτούντες ώστε να αξιολογήσει, με βάση τα εν λόγω κριτήρια, την ικανότητά τους να συμμορφωθούν με τους εν λόγω όρους. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. συμπεραίνει ότι ο αιτών δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα, εκδίδει δεόντως αιτιολογημένη σχετική απόφαση.
5. Κατά τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζει κατά πόσον τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν από τον κάτοχο των δικαιωμάτων καθώς και υπό ποιους όρους. Εφαρμόζονται τα άρθρα 45 και 51.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει, ανακοινώνει και δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, τις αποφάσεις για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για ραδιοφάσμα το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης και εντός έξι εβδομάδων στην περίπτωση ραδιοφάσματος που έχει δηλωθεί διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.
Η εν λόγω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 55 και τυχόν ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος ή των τροχιακών θέσεων.
Σε περίπτωση ραδιοφάσματος που δεν έχει δηλωθεί διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., η ως άνω προθεσμία ισχύει για την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού των όρων διάθεσης του εν λόγω ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης ή τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διερεύνηση της ζήτησης για το εν λόγω ραδιοφάσμα.
Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 12 του άρθρου 7 δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της διαδικασίας δημοσιοποίησης των αποφάσεων χορήγησης μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης και να καθορίζονται σχετικοί περιορισμοί λαμβανομένων υπόψη του εμπορικού απορρήτου και των ωφελημάτων της δημοσιοποίησης για την αγορά για τις διαφορετικές περιπτώσεις χορηγούμενων δικαιωμάτων.

  • 16 Ιουλίου 2020, 09:15 | Homo Digitalis – Sarantaporo.gr

    Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις 50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας προτείνεται η εξής προσθήκη στην παράγραφο 1:

    «Κατά τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιπτώσεις στις οποίες τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται σε µη κερδοσκοπική βάση»