Άρθρο 78 Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση (Άρθρο 78 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 67 ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση, σχετικά με τα πάγια στοιχεία του δικτύου τοπικής πρόσβασής τους ή σημαντικό μέρος τους σε χωριστή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία ή σχετικά με σκοπούμενη καθιέρωση χωριστής επιχειρηματικής οντότητας για την παροχή πλήρως ισότιμων προϊόντων πρόσβασης σε όλους τους παρόχους λιανικής, συμπεριλαμβανομένων και των δικών της τμημάτων λιανικής.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις ενημερώνουν επίσης την Ε.Ε.Τ.Τ. για τυχόν αλλαγή του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς και για την τελική έκβαση της διαδικασίας διαχωρισμού.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προσφέρουν δεσμεύσεις όσον αφορά τους όρους πρόσβασης που εφαρμόζονται στο δίκτυό τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης μορφής διαχωρισμού, με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση χωρίς διακρίσεις από τρίτους. Η προσφορά δεσμεύσεων περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη διάρκεια, ούτως ώστε να είναι σε θέση η Ε.Ε.Τ.Τ. να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με την παρ. 2. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να εκτείνονται πέραν της μέγιστης περιόδου για ανασκόπηση της αγοράς που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 67.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί το αποτέλεσμα της σκοπούμενης συναλλαγής μαζί με τις προσφερόμενες δεσμεύσεις κατά περίπτωση σχετικά με υφιστάμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις βάσει του παρόντος νόμου.
Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση των διαφόρων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 67.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τυχόν δεσμεύσεις που προσφέρει η επιχείρηση, ιδίως όσον αφορά τους στόχους του άρθρου 3. Προς τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ διαβουλεύεται με τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23 και απευθύνεται ιδίως στους τρίτους που επηρεάζονται άμεσα από τη σκοπούμενη συναλλαγή.
Με βάση την ανάλυσή της, η Ε.Ε.Τ.Τ επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή αίρει υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 23 και 32, εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, το άρθρο 80. Με την απόφασή της, η Ε.Ε.Τ.Τ δύναται να καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 5 του άρθρου 67, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει, για το σύνολο της περιόδου για την οποία προσφέρονται.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, η νομικά ή λειτουργικά χωριστή επιχειρησιακή οντότητα όπου έχει ορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 67 μπορεί να υπάγεται, κατά περίπτωση, σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 69 έως 74 ή σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εφόσον τυχόν προσφερόμενες δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που προσφέρθηκαν από τις επιχειρήσεις και τις οποίες κατέστησε υποχρεωτικές σύμφωνα με την παρ. 2 και εξετάζει την παράτασή τους όταν λήξει η χρονική περίοδος για την οποία είχαν αρχικά προσφερθεί.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».