Άρθρο 47 Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος (Άρθρο 47 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβλέπει τους όρους για τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη και πλέον αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ., πριν από τη χορήγηση ή την ανανέωση των εν λόγω δικαιωμάτων, θεσπίζει με σαφήνεια τους όρους αυτούς, μεταξύ άλλων το απαιτούμενο επίπεδο χρήσης και τη δυνατότητα να πληρούται η εν λόγω απαίτηση μέσω εμπορίας ή χρονομίσθωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των όρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 30. Με τους όρους που συνοδεύουν τις ανανεώσεις δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος δεν παρέχονται αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα στους υπάρχοντες κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων.
Οι εν λόγω όροι προσδιορίζουν τις εφαρμοστέες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων χρήσης, η μη τήρηση των οποίων δίνει τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Τ.Τ. να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης ή να επιβάλει άλλα μέτρα.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., εγκαίρως και με διαφάνεια, διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα ενημερώνει σχετικά με τους όρους που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης πριν από την επιβολή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει εκ των προτέρων τα κριτήρια για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εν λόγω όρων με διαφάνεια και ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε χορηγηθέν δικαίωμα χρήσης ραδιοφάσματος, το δικαίωμα χρήσης ραδιοφάσματος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του, δύναται να ανακληθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και να είναι πλέον διαθέσιμο για χορήγηση, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή άλλου αντισταθμιστικού οφέλους.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει όρους για μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, δύναται, ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ή να προωθείται η κάλυψη, να προβλέπει τις ακόλουθες δυνατότητες:
α) μερισμό παθητικών ή ενεργητικών υποδομών που στηρίζονται στο ραδιοφάσμα,
β) εμπορικές συμφωνίες πρόσβασης σε περιαγωγή,
γ) από κοινού ανάπτυξη υποδομών για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών που στηρίζονται στη χρήση ραδιοφάσματος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εμποδίζει την κοινή χρήση ραδιοφάσματος στους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Η εφαρμογή των συνοδευτικών όρων δυνάμει της παρούσας παρ. από τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να υπόκειται στο δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».