Άρθρο 4 Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος (Άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προς τον σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ε.Ε, καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προάγουν τον συντονισμό των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιοφάσματος στην Ε.Ε και, οσάκις ενδείκνυται, εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται, μέσω της RSPG, με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 1, και, κατόπιν αιτήματός τους, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προς στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και του συντονισμού των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιοφάσματος στην Ε.Ε, ως ακολούθως:
α) αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα σχετικά με το ραδιοφάσμα με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
β) διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλων κανόνων του ενωσιακού δικαίου και τη συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς,
γ) συντονίζουν τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά στην εκχώρηση και την άδεια χρήσης του ραδιοφάσματος και δημοσιεύουν εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις για ζητήματα σχετικά με το ραδιοφάσμα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».