ΤΙΤΛΟΣ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Άρθρο 32 Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Άρθρο 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους όλους τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενη με τις αντίστοιχες εθνικές ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον BEREC, κατά διαφανή τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 σε όλα τα κράτη μέλη. Προς τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC για τον προσδιορισμό των τύπων των μέσων και των διορθωτικών μέτρων που ενδείκνυνται για συγκεκριμένες καταστάσεις που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, αν απαιτείται, βάσει του άρθρου 23, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να λάβει μέτρο το οποίο:
α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61, 64, 67, 68 ή 83 και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, δημοσιεύει το σχέδιο μέτρου και το κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον BEREC και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών, ταυτοχρόνως, μαζί με την αιτιολόγηση για το μέτρο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αναμένει τα σχόλια των ανωτέρω εντός ενός μήνα και αντίστοιχα σε περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχέδιο μέτρου εθνικής ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους μέλους, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει εντός ενός μήνα τυχόν σχόλιά της, σε εφαρμογή της παρούσας.. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί.
4. Το σχέδιο μέτρου που αναφέρεται στην παρ. 3 δεν εκδίδεται επί δύο περαιτέρω μήνες, εφόσον το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί:
α) στον καθορισμό σχετικής αγοράς που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη σύσταση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 64 ή
β) στον καθορισμό επιχείρησης ως κατέχουσας, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες επιχειρήσεις, σημαντικής ισχύος στην αγορά, βάσει της παρ. 3 ή 4 του άρθρου 67,και είναι πιθανόν να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι θεωρεί πως το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμό στην εσωτερική αγορά ή εάν έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά του με το ενωσιακό δίκαιο και ιδίως με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω προθεσμία δύο μηνών δεν παρατείνεται.
5. Στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α’ της παρ. 6 του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ζητώντας από την Ε.Ε.Τ.Τ. να αποσύρει σχέδιο μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η Ε.Ε.Τ.Τ. διοργανώνει δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 23 και επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 3.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των άλλων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, του BEREC και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 και στην παρ. 6 στοιχείο α’ του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, μπορεί να θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο μέτρου και, εφόσον το πράξει, το κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC όλα τα εγκεκριμένα τελικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περ. α’ και β’ της παρ. 3.
8. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι πρέπει να αναληφθεί δράση επειγόντως προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών, κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των παρ. 3 και 4, μπορεί να λαμβάνει αμέσως αναλογικά και προσωρινά μέτρα. Ανακοινώνει αμελλητί στην Επιτροπή, στις άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών και στον BEREC τα μέτρα αυτά, πλήρως αιτιολογημένα. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη μονιμοποίηση των μέτρων ή την παράταση της ισχύος τους υπόκειται στις παρ. 3 και 4.
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει ένα σχέδιο μέτρου ανά πάσα στιγμή.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».