Άρθρο 89 (Άρθρο 89 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας

 

1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η παροχή υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 84, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, όπως καθορίζεται στα άρθρα 84, 85 και 86, ή η συνέχιση της υφιστάμενης Καθολικής Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 87, ενδέχεται να συνιστά αθέμιτη επιβάρυνση για τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών που ζητούν αντισταθμιστικό αντάλλαγμα, η Ε.Ε.Τ.Τ. υπολογίζει το καθαρό κόστος της εν λόγω παροχής.
Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) υπολογίζει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζει ένας πάροχος που εξασφαλίζει υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3, και υπηρεσία φωνητικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 84, 85 και 86 ή τη συνέχιση της υφιστάμενης Καθολικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 87, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, ή
β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με μηχανισμό ορισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86.
2. Οι λογαριασμοί και άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας βάσει της περ. α’ της παρ. 1, ελέγχονται ή εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού του κόστους και τα πορίσματα του ελέγχου δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».