ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Παροχή πληροφοριών, έρευνες και μηχανισμός διαβούλευσης Άρθρο 20 Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις (Άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών ή συναφών υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον BEREC όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 (L 321) ή προς τις αποφάσεις ή τις γνώμες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή τους. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ., όπου απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχει την εξουσία να απαιτεί από τις επιχειρήσεις αυτές να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε ανταγωνιστές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες, με ανάλυση σε τοπικό επίπεδο και με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να παρέχεται δυνατότητα για γεωγραφική έρευνα και τον ορισμό των περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 22.
Όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν επαρκούν, ώστε η Ε.Ε.Τ.Τ και ο BEREC να εκτελέσουν τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα βάσει του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ζητούνται από άλλες σχετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε στενά συνδεδεμένους τομείς.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ότι κατέχουν σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής, μπορεί επίσης να απαιτείται να υποβάλουν λογιστικά δεδομένα για τις αγορές λιανικής που συνδέονται με τις αγορές χονδρικής.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητεί πληροφορίες από τα ενιαία σημεία πληροφόρησης που δημιουργήθηκαν δυνάμει του ν. 4463/2017 (Α’ 42).
Κάθε αίτημα για πληροφορίες είναι ανάλογο προς την εκτέλεση του καθήκοντος και αιτιολογημένο.
Πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται αμέσως και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, τις απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της πληροφορίες βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 202/2016). Στις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες πληροφορίες αναφέρονται σε πληροφορίες που είχαν προηγουμένως παρασχεθεί από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματος της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επιχειρήσεις αυτές ενημερώνονται σχετικά.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παρ. 3, οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να διατίθενται σε άλλη ρυθμιστική αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και στον BEREC, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, εάν αυτό είναι αναγκαίο για να μπορεί η μία ή η άλλη αρχή, ή ο BEREC, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ενωσιακού δικαίου.
3. Εάν οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάμει της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο γεωγραφικής έρευνας, θεωρούνται εμπιστευτικές από μια ελληνική ρυθμιστική ή άλλη αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους ελληνικούς κανόνες περί εμπορικού απορρήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα αυτή. Το εν λόγω απόρρητο δεν εμποδίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και οποιασδήποτε άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής για σκοπούς επανεξέτασης, παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος νόμου.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις πληροφορίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και με την επιφύλαξη των ενωσιακών και των ελληνικών κανόνων περί εμπορικού απορρήτου και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τους όρους πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 4, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».