Ενότητα 3 Διαδικασίες Άρθρο 53 Συγχρονισμός των εκχωρήσεων (Άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συντονίζεται η χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων των εθνικών αγορών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό μίας ή, κατά περίπτωση, περισσότερων κοινών ημερομηνιών έως τις οποίες πρόκειται να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση συγκεκριμένου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος.
2. Όταν έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ για να καταστεί δυνατή η χρήση του ραδιοφάσματος για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, επιτρέπεται η χρήση του εν λόγω ραδιοφάσματος το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τριάντα (30 ) μήνες μετά την έγκριση του εν λόγω μέτρου, ή το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάκληση τυχόν απόφασης με την οποία επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει υπό την επιφύλαξη της Απόφασης (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (L 138) και τυχόν άλλων νομοθετικών πράξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 δύναται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθυστερήσει για συγκεκριμένη ζώνη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) στον βαθμό που αιτιολογείται από περιορισμό της χρήσης της συγκεκριμένης ζώνης με βάση τον στόχο γενικού συμφέροντος που αναφέρεται στην περ. α’ ή δ’ της παρ. 5 του άρθρου 45,
β) στην περίπτωση ανεπίλυτων ζητημάτων διασυνοριακού συντονισμού που συντελούν σε επιβλαβείς διασυνοριακές παρεμβολές με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι έχει ζητηθεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του της παρ. 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
γ) για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και άμυνας ή
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η καθυστέρηση αυτή επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία.
4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 δύναται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθυστερήσει για συγκεκριμένη ζώνη στον βαθμό που απαιτείται και έως τριάντα (30 ) μήνες σε περίπτωση που:
α) υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού που συντελούν σε επιβλαβείς διασυνοριακές παρεμβολές, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 28,
β) είναι αναγκαίο και περίπλοκο να διασφαλιστεί η τεχνική μετάβαση υφιστάμενων χρηστών της εν λόγω ζώνης.
5. Σε περίπτωση καθυστέρησης βάσει της παρ. 3 ή 4, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».