Άρθρο 109 Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 109 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Όλοι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 2, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς υποχρέωση χρήσης ουδενός μέσου πληρωμής, χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» και κάθε εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης που ορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. Οι κλήσεις από τα Κέντρα Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) προς τους πολίτες που επικοινωνούν με το 112 στο πλαίσιο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούνται ατελώς.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112, που περιλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η διεκπεραίωση της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112, πραγματοποιείται με την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των καλούντων τον αριθμό «112», με τους κατά περίπτωση και κατά τόπο αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ενδεικτικά Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Ε.Κ.Α.Β., Λιμενικό Σώμα) ανάλογα με το είδος του συμβάντος που αναφέρει ο καλών καθώς και με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά «11600» όταν πρόκειται για περιστατικό παιδιού σε κίνδυνο ή παιδιού που έχει εξαφανισθεί.
Στην περίπτωση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό αλλά επιτρέπουν κλήσεις σε δημόσια δίκτυα, η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για το εν λόγω δίκτυο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», ιδίως όταν δεν παρέχεται εναλλακτική και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν διαβούλευσης με την Ε.Ε.Τ.Τ., τους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, όταν οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις προς έναν αριθμό σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο αριθμοδότησης, παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με το πλέον κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP).
3. Οι κλήσεις, τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) και της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), καθώς και οι κλήσεις και τα μηνύματα από οχήματα μέσω του συστήματος eCall, με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις και μηνύματα μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
4. Τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) που μεταφέρουν δεδομένα τοποθεσίας απαραίτητα για τον αυτόματο γεωεντοπισμό των χρηστών που επικοινωνούν με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» από συσκευή κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις και μηνύματα μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.

5. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό στο δίκτυό τους αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος προκειμένου να:
(α) διεκπεραιώνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) και της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), τις κλήσεις και τα μηνύματα από οχήματα μέσω του συστήματος eCall προς τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) που μεταφέρουν δεδομένα τοποθεσίας απαραίτητα για τον αυτόματο γεωεντοπισμό των καλούντων τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» από συσκευή κινητής τηλεφωνίας, όπου καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαίο και μέσω εθνικής περιαγωγής ή ακόμα και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card).
(β) Διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αμέσως όταν η κλήση ληφθεί από τις εν λόγω αρχές για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».
Όλες οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τον εθνικό αριθμό ή τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν διαβούλευσης με την Ε.Ε.Τ.Τ., εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμα κι όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και, όπου απαιτείται, η Ε.Ε.Τ.Τ., συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές ή/και αρμόδιες αρχές άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, όταν ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος, οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους τελικούς χρήστες, όπου είναι εφικτό χωρίς οποιαδήποτε προεγγραφή. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών μελών και βασίζονται κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 39. Τα εν λόγω μέτρα δεν εμποδίζουν να θεσπιστούν πρόσθετες απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
7. Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος καθίστανται διαθέσιμες στο πλέον κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) χωρίς καθυστέρηση μετά την ενεργοποίηση της επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες εντοπισμού βάσει δικτύου και, όπου είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος που αντλούνται βάσει χειροσυσκευής. Ο προσδιορισμός και η μετάδοση των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος είναι δωρεάν για τον τελικό χρήστη και το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όσον αφορά όλες τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Με κοινή απόφαση, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να επεκτείνεται η εν λόγω υποχρέωση, ώστε να καλύπτονται επίσης οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εφόσον απαιτείται κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, καθορίζουν κριτήρια για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος.

8. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των προσώπων που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών και των τελικών χρηστών με αναπηρίες για την ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε προσβάσιμους μορφότυπους που αντιστοιχούν σε διάφορους τύπους αναπηρίας.

  • 17 Ιουλίου 2020, 12:00 | Όμιλος ΟΤΕ

    Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 109 έχουν ως εξής:

    Στην παρ. 5, α), επισημαίνεται ότι χωρίς ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (sim card) δεν μπορεί να σταλεί SMS/MMS. Μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κλήσεις φωνής (Voice). Συνεπώς, προτείνεται να προστεθεί η φράση «για την περίπτωση κλήσεων φωνής» πριν τη φράση «ακόμα και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card)».

  • 2 Ιουλίου 2020, 11:29 | Βασιλης

    Το νομοσχεδιο ειναι πολυ καλο απλα να βαλετε wifi δωρεαν σε ολη την ελλαδα παρακαλω κυριε πιερρακακη