Άρθρο 64 Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών (Άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά (Σ.Ι.Α.) βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (C 159, 07.05.2018), ορίζει τις σχετικές αγορές ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις, ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το βαθμό του ανταγωνισμού υποδομών στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου περί ανταγωνισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά περίπτωση, λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της γεωγραφικής έρευνας που διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22. Ακολουθεί τις διαδικασίες των άρθρων 23 και 32 προτού να ορίσει τις αγορές που διαφέρουν από εκείνες που ταυτοποιούνται στη σύσταση.
Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.

  • 17 Ιουλίου 2020, 12:50 | Όμιλος ΟΤΕ

    Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 64 έχουν ως εξής:

    Στην παρ. 1, προτείνεται να γίνει αναφορά στις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και τον ορισμό μίας επιχείρησης ως Επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) και όχι σε συγκεκριμένο κείμενο (C 159, 07.05.2018). Επομένως, προτείνεται η παρ. 1 του συγκεκριμένου άρθρου να διαμορφωθεί ως εξής:

    «1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά (Σ.Ι.Α.) βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ορίζει τις σχετικές αγορές ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις, ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το βαθμό του ανταγωνισμού υποδομών στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου περί ανταγωνισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά περίπτωση, λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της γεωγραφικής έρευνας που διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22. Ακολουθεί τις διαδικασίες των άρθρων 23 και 32 προτού να ορίσει τις αγορές που διαφέρουν από εκείνες που ταυτοποιούνται στις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».