Άρθρο 34 Διατάξεις εφαρμογής (Άρθρο 34 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μετέχει σε τυχόν διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνει υπόψη της τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.