Άρθρο 94 Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης (Άρθρο 94 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα αυτά, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που καλύπτονται από Γενική Άδεια κατά το άρθρο 12, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 και της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 21 καθώς και τυχόν άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης χορηγούνται μέσω ανοικτών, αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών.
Κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζει κατά πόσον τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν από τον κάτοχο των δικαιωμάτων και υπό ποιους όρους.
Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης για περιορισμένη χρονική περίοδο, η διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου είναι κατάλληλη για τη σχετική υπηρεσία δεδομένου του επιδιωκόμενου στόχου, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αναγκαίας περιόδου για την απόσβεση της επένδυσης.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει αποφάσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης και εντός τριών εβδομάδων στην περίπτωση πόρων αριθμοδότησης που έχουν χορηγηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιοποιούνται.
4. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποφασίσει, έπειτα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 23, ότι τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης εξαιρετικής οικονομικής αξίας πρέπει να χορηγούνται με διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, μπορεί να παρατείνει τη χρονική περίοδο των τριών (3) εβδομάδων που αναφέρεται στην παρ. 3 κατά επιπλέον τρεις (3) εβδομάδες το πολύ.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν περιορίζει τον αριθμό των προς χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων αριθμοδότησης.
6. Εάν τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης περιλαμβάνουν την εξωεδαφική χρήση τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 93, η E.E.T.T. θέτει ειδικούς όρους στα εν λόγω δικαιώματα χρήσης προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους συναφείς εθνικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το εθνικό δίκαιο σχετικά με τη χρήση πόρων αριθμοδότησης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όπου χρησιμοποιούνται οι πόροι αριθμοδότησης.
Κατόπιν αιτήματος από εθνική ρυθμιστική ή άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου χρησιμοποιούνται οι πόροι αριθμοδότησης που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., με το οποίο αποδεικνύεται παράβαση των συναφών κανόνων προστασίας των καταναλωτών ή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση πόρων αριθμοδότησης του εν λόγω κράτους μέλους, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τους όρους που τίθενται δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 30, μεταξύ άλλων σε σοβαρές περιπτώσεις, με την ανάκληση των δικαιωμάτων εξωεδαφικής χρήσης για τους πόρους αριθμοδότησης που χορηγήθηκαν στην εκάστοτε επιχείρηση.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης σε επιχειρήσεις εκτός από παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 93.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».