Άρθρο 55 Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (Άρθρο 55 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 53, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι η χρήση ραδιοφάσματος δεν δύναται να υπόκειται σε Γενική Άδεια και εφόσον εξετάζεται εάν πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδίδεται η δέουσα σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισμού.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρεις τουλάχιστον εβδομάδες πριν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23, με την οποία εξετάζεται η αναγκαιότητα περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και η διαδικασία χορήγησής τους ή και η δυνατότητα συνδυασμού γενικής άδειας και υπό περιορισμό μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. Κατά τη δημόσια διαβούλευση αναφέρονται οι λόγοι για το υπό εξέταση μέτρο και παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών, καθώς και των καταναλωτών, η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ως άνω διαδικασία.
2. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης και κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφασή του δύναται να προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή σε συνδυασμό γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγησή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη σύνταξη και δημοσίευση σχετικού Τεύχους Προκήρυξης στο οποίο καθορίζεται σαφώς η διαδικασία επιλογής όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν προκαταρτικού σταδίου για την πρόσβαση στη διαδικασία επιλογής και δημοσιεύονται οι όροι που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα δικαιώματα χρήσης και διενεργεί τη διαδικασία. Σε περίπτωση συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια και για τον καθορισμό κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
Στην ανωτέρω διαδικασία του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται οι στόχοι που επιδιώκονται με τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής δυνάμει του παρόντος άρθρου και, όπου είναι δυνατό, να καθορίζονται ποσοτικά, δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη εκπλήρωσης των εθνικών στόχων και των στόχων της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι που μπορεί να καθορίζονται με σκοπό να σχεδιαστεί η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, εκτός από την προώθηση του ανταγωνισμού, περιορίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους:
α) την προώθηση της κάλυψης,
β) τη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας υπηρεσιών,
γ) την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης και το ύψος των τελών,
δ) την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχετικής αξιολόγησης της κατάστασης του ανταγωνισμού, της τεχνικής και της οικονομικής κατάστασης της αγοράς και να εκτίθενται οι λόγοι για την πιθανή χρήση και επιλογή των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 35.
3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, αυξάνοντας ή μειώνοντας το σχετικό αριθμό, καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό. Αν διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή ο συνδυασμός γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τροποποιεί ανάλογα την απόφαση του περί περιορισμού του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η οποία ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή τους ή/και το πλαίσιο συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
4. Εάν με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιορίζεται η παροχή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να προβεί στην επιλογή των δικαιούχων στους οποίους χορηγούνται τα σχετικά δικαιώματα βάσει κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας επιλογής, τα οποία είναι αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά και σταθμίζουν δεόντως την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων των άρθρων 3, 4, 28 και 45.
5. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής, η μέγιστη περίοδος των έξη εβδομάδων που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 48, για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι δίκαιες, εύλογες, ανοικτές και διαφανείς για όλους τους ενδιαφερόμενους, δύναται να παραταθεί αλλά όχι περισσότερο από οκτώ μήνες, με την επιφύλαξη τυχόν συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53.
Οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση ραδιοφάσματος και τον συντονισμό των δορυφόρων.
6. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 51 αναφορικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».