ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Ρυθμιστικός έλεγχος των λιανικών υπηρεσιών Άρθρο 83 Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (Άρθρο 83 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες προσδιορίστηκαν ως κατέχουσες σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη λιανική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 63, όταν:
α) ως αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αγοράς που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 67, η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι μια συγκεκριμένη λιανική αγορά, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 64, δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική και
β) η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 69 έως 74 δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3.
2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παρ. 1 βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και είναι αναλογικές και δικαιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του άρθρου 3. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόμενων επιχειρήσεων να μην χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών προς προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε ειδικούς τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επιμέρους τιμολογίων ή μέτρα για τον καθορισμό των τιμολογίων με γνώμονα το κόστος ή τις τιμές σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζονται τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα κοστολόγησης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η συμμόρφωση με το σύστημα κοστολόγησης ελέγχεται από ειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.
4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 85 και 88, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγχου λιανικής που αναφέρονται στην παρ. 1 σε γεωγραφικές αγορές ή αγορές λιανικής στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».