Άρθρο 57 Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας (Άρθρο 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει για κτίρια ή χώρους αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή φυσικής αξίας ή, κατά περίπτωση, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και με τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο π.δ. 98/2017 και το καθεστώς αδειοδότησης που εφαρμόζεται για τη χρήση του σχετικού ραδιοφάσματος.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης με εφαρμογή, κατά περίπτωση, των διαδικασιών που θεσπίζονται στον ν. 4463/2017 και το άρθρο 43 του παρόντος, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλική υποδομή ελέγχεται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για να φιλοξενήσει σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας ή είναι απαραίτητη για τη σύνδεση τέτοιων σημείων πρόσβασης με ένα κεντρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού οδών, όπως είναι οι στύλοι φωτισμού, οι πινακίδες των δρόμων, οι φωτεινοί σηματοδότες, οι διαφημιστικές πινακίδες, οι στάσεις λεωφορείων και τραμ και οι σταθμοί του μετρό. Οι δημόσιες αρχές ανταποκρίνονται σε όλα τα εύλογα αιτήματα χορήγησης πρόσβασης βάσει δίκαιων, εύλογων, διαφανών και αμερόληπτων όρων και προϋποθέσεων, τα οποία δημοσιοποιούνται μέσω του ενιαίου σημείου ενημέρωσης του ν. 4663/2017.
5. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας, η ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας δεν υπόκειται σε κανένα τέλος ή επιβάρυνση πέραν των διοικητικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 16.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».