Άρθρο 57 Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας (Άρθρο 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει για κτίρια ή χώρους αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή φυσικής αξίας ή, κατά περίπτωση, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και με τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο π.δ. 98/2017 και το καθεστώς αδειοδότησης που εφαρμόζεται για τη χρήση του σχετικού ραδιοφάσματος.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης με εφαρμογή, κατά περίπτωση, των διαδικασιών που θεσπίζονται στον ν. 4463/2017 και το άρθρο 43 του παρόντος, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλική υποδομή ελέγχεται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για να φιλοξενήσει σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας ή είναι απαραίτητη για τη σύνδεση τέτοιων σημείων πρόσβασης με ένα κεντρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού οδών, όπως είναι οι στύλοι φωτισμού, οι πινακίδες των δρόμων, οι φωτεινοί σηματοδότες, οι διαφημιστικές πινακίδες, οι στάσεις λεωφορείων και τραμ και οι σταθμοί του μετρό. Οι δημόσιες αρχές ανταποκρίνονται σε όλα τα εύλογα αιτήματα χορήγησης πρόσβασης βάσει δίκαιων, εύλογων, διαφανών και αμερόληπτων όρων και προϋποθέσεων, τα οποία δημοσιοποιούνται μέσω του ενιαίου σημείου ενημέρωσης του ν. 4663/2017.
5. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας, η ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας δεν υπόκειται σε κανένα τέλος ή επιβάρυνση πέραν των διοικητικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 16.

 • 17 Ιουλίου 2020, 12:17 | Όμιλος ΟΤΕ

  Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 57 έχουν ως εξής:

  Στην παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με διαδικασίες εγκατάστασης, ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και επιβολής κυρώσεων.

  Στις 30/6/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση την εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 57, της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 ενέκρινε την υιοθέτηση του Εκτελεστικού Κανονισμού 2020/911 για τα small-area wireless access points (SAWAP). Ο εν λόγω Εκτελεστικός Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και θα εφαρμόζεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Οι προϋποθέσεις εγκατάστασης καθώς και τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των σημείων πρόσβασης περιγράφονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 2020/911 με σαφήνεια. Η διαδικασία εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας θα συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 62232:2017 το οποίο προβλέπει μεθοδολογία για την εγκατάσταση σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνιών (σημείο 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού καθώς και Παράρτημα Β). Η διαδικασία του μηχανισμού ελέγχου συμμόρφωσης των σημείων πρόσβασης όσο και της επιβολής κυρώσεων εμπίπτουν σε υπάρχουσες κανονιστικές πράξεις όπως: ν.4635/2019, ΚΥΑ 27217/505/4-6-2013 (ΦΕΚ 1442/Β/14-6-2013).

  Συμπεραίνεται ότι δεν χρειάζεται η πρόβλεψη έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με το περιεχόμενο της παρ. 2. Η διαδικασία εγκατάστασης εμπίπτει σε ευρωπαϊκά πρότυπα και οι υπεύθυνοι εγκατάστασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας θα συμμορφώνονται πλήρως με αυτά, όπως ήδη εφαρμόζονται κατά την εγκατάσταση λοιπών σταθμών βάσης. Όσον αφορά στην κοινοποίηση των θέσεων των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας προκειμένου να καταστεί η δυνατή η εποπτεία και η παρακολούθηση από την ΕΕΤΤ (σημείο 12 Εκτελεστικού Κανονισμού 2020/911) καθώς και η επιβολή κυρώσεων, προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας στην υπάρχουσα σχετική πληροφοριακή υποδομή (ΣΗΛΥΑ) από την ΕΕΤΤ.

  Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972), οι αρμόδιες αρχές δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα την ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Η ανάπτυξή τους θα πρέπει να διευκολυνθεί και δεν θα πρέπει να δημιουργούνται καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής από την 21η Δεκεμβρίου 2020. Συνεπώς, προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 2 του Άρθρου 57 του νομοσχεδίου.