Άρθρο 49 Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων (Άρθρο 49 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Σε περίπτωση που χορηγείται άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος μέσω μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για περιορισμένη χρονική περίοδο, το δικαίωμα χρήσης χορηγείται για περίοδο κατάλληλη ως προς τους στόχους που επιδιώκονται σύμφωνα με το άρθρο 55, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, καθώς και, ειδικότερα, η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και να προάγονται η καινοτομία και οι αποδοτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την πρόβλεψη κατάλληλης περιόδου για την απόσβεση της επένδυσης.
2. Σε περίπτωση που χορηγούνται μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για τα οποία έχουν θεσπιστεί οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών («ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες») για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει τη ρυθμιστική προβλεψιμότητα για τους κατόχους των δικαιωμάτων για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών όσον αφορά τους όρους για επένδυση σε υποδομές που βασίζονται στην εν λόγω χρήση ραδιοφάσματος, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων όπως αναφέρονται στην παρ. 1. Το παρόν άρθρο υπόκειται, ανάλογα με την περίπτωση, στην τυχόν τροποποίηση των όρων που συνοδεύουν τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 18.
Για το σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη με δυνατότητα εύλογης παράτασης , όπου κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
Τα γενικά κριτήρια για την παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης καθίστανται διαθέσιμα με διαφανή τρόπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη χορήγησή τους, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55. Τα γενικά αυτά κριτήρια αφορούν:
α) την ανάγκη να διασφαλιστούν η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος, τους στόχους που επιδιώκονται βάσει των περ. α’ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45 ή την ανάγκη επίτευξης στόχων γενικού συμφέροντος σε σχέση με τη διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της άμυνας και
β) την ανάγκη διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού.
Το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος ενός μεμονωμένου δικαιώματος χρήσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί αντικειμενική και μελλοντοστραφή αξιολόγηση των γενικών κριτηρίων που προβλέπονται για την παράταση της διάρκειας του εν λόγω δικαιώματος χρήσης λαμβάνοντας υπόψη της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 45. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει λάβει μέτρα επιβολής λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης δυνάμει του άρθρου 30, χορηγεί την παράταση της διάρκειας του δικαιώματος χρήσης, εκτός εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω παράταση δεν πληροί τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με τις περ. α’ και β’.
Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει τον κάτοχο του δικαιώματος για το αν μπορεί να του χορηγηθεί παράταση της διάρκειας του δικαιώματος χρήσης.
Εάν η εν λόγω παράταση δεν πρόκειται να χορηγηθεί, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει το άρθρο 48 για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για τη συγκεκριμένη ζώνη ραδιοφάσματος.
Τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είναι αναλογικά, αμερόληπτα, διαφανή και αιτιολογημένα.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις για οποιοδήποτε σχέδιο μέτρου δυνάμει του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών.
Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 19 και 30.
Κατά τον καθορισμό των τελών για τα δικαιώματα χρήσης, λαμβάνεται υπόψη ο μηχανισμός που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την παρ. 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι ιδιαιτέρως προβληματική ή απούσα και η παρέκκλιση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του άρθρου 45 παρ. 2,
β) για συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα έργα,
γ) για πειραματική χρήση,
δ) για χρήσεις ραδιοφάσματος που, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 και 5, μπορούν να συνυπάρξουν με ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ή
ε) για εναλλακτική χρήση του ραδιοφάσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. παρ. 3.
4. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης που καθορίζεται στο παρόν άρθρο μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη λήξη της διάρκειας των δικαιωμάτων σε μία ή περισσότερες ζώνες.
5. Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 12 του άρθρου 7 δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».