Άρθρο 16 Διοικητικές επιβαρύνσεις (Άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Κάθε διοικητική επιβάρυνση που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει γενικής άδειας ή στις οποίες έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης:
α) καλύπτει συνολικά μόνο τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήματος γενικών αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης και των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 13, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία, για εναρμόνιση και για τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και ρυθμιστικές εργασίες που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, και
β) επιβάλλεται στις επιμέρους επιχειρήσεις κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να μην εφαρμόζει διοικητικές επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο ή των οποίων οι δραστηριότητες δεν ανέρχονται σε ορισμένο ελάχιστο μερίδιο αγοράς ή είναι πολύ περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εφαρμόσει είτε μία μέθοδο κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, είτε ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν επιβάρυνσης αυτών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε η καθεμία μόνη της είτε σε συνδυασμό.
2. Επιπλέον των όσων προβλέπονται στην παρ. 1, με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη, που αποδίδονται σε αυτήν:
α) τέλη στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων ως καταχωρητές ονομάτων χώρου με κατάληξη “.gr” ή «.ελ»,
β) τέλη στο πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας του φάσματος,
γ) τέλη στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευών κεραιών.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην ιστοσελίδα της, ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών δαπανών της και του συνολικού ποσού των επιβαρύνσεων που έχουν καταβληθεί σε αυτήν.
Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων τελών, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής, για τη διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς της. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα τέλη του επερχόμενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ., ίσου με το 30% (τριάντα τοις εκατό) των προϋπολογιζόμενων δαπανών.
Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο προβλεπόμενο τέλος, πρόστιμο, κύρωση, χρηματική ποινή του παρόντος νόμου και κάθε άλλο εισπρατόμενο από οποιαδήποτε αιτία από την Ε.Ε.Τ.Τ. ποσό στο πλαίσιο των εν γένει αρμοδιοτήτων της καταβάλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. ενώ κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής και εισπράτονται σύμφωνα με το Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εδόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ..
Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

  • 16 Ιουλίου 2020, 09:48 | Homo Digitalis – Sarantaporo.gr

    Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις 50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας προτείνεται η τροποποίηση ως εξής στην παράγραφο 1β:

    «Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εφαρμόζει διοικητικές επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο ή των οποίων οι δραστηριότητες δεν ανέρχονται σε ορισμένο ελάχιστο μερίδιο αγοράς ή παρέχονται σε μη κερδοσκοπική βάση ή είναι πολύ περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας.»