ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ Εθνικές Ρυθμίσεις Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Τροχιών Άρθρο 7 Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος

1. Το ραδιοφάσμα αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.
2. Το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται ιδίως για:
α) τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,
β) την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,
γ) την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της εφαρμογής του νόμου,
δ) την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση,
ε) την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών,
στ) την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών,
ζ) τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
η) τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, και
θ) την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
3. Η διαχείριση του ραδιοφάσματος και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και των Οδηγιών της Ε.Ε., όπως ισχύουν μετά την κύρωση τους κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος.
Η διαχείριση του ραδιοφάσματος περιλαμβάνει ιδίως:
α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο,
β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσματος σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών,
γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού του ραδιοφάσματος,
δ) τον καθορισμό των τελών ραδιοφάσματος,
ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοφάσματος ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης,
στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης του.
4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.
5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τηρούνται οι σχετικές διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και άλλων συμφωνιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και εφαρμόζονται στο ραδιοφάσμα λαμβανομένων υπόψη των στόχων δημόσιας ασφάλειας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του ραδιοφάσματος σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
β) Αναφορές σε περιορισμούς που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45.
γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βιομηχανικές, επιστημονικές, ιατρικές («Industrial, Scientific, Medical», «ISM») ή άλλες εφαρμογές.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. αναθεωρείται, όποτε κριθεί αναγκαίο, ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τα αναφερόμενα στην παρ. 4 και 5 του άρθρο 45.
8. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύει σε κατάλληλη ιστοσελίδα του τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις πληροφορίες για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ε.Ε..
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και των άρθρων 5 και 6.
10. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παρ., με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται ο Κανονισμός Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος, ο οποίος περιλαμβάνει τους τεχνικούς και διοικητικούς όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη λειτουργία ραδιοεξοπλισμού. Κατά την κατάρτισή του λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως των άρθρων 45 έως 55, οι διατάξεις του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), οι Αποφάσεις και Συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., καθώς και κανονιστικά και τεχνικά κείμενα διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, όπως ο BEREC.
11. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν κατά λόγο αρμοδιότητας μέριμνα αναφορικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος από το σύνολο των χρηστών του.
12. Με κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την αδειοδότηση χρήσης του ραδιοφάσματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ραδιοφάσματος για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια του παρόντος νόμου και ιδίως των άρθρων 13, 19, 20, 21, 30 και 45 έως 55. Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού εμπίπτουν και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος.
13. Με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς. Με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα αντίστοιχα θέματα για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».