Άρθρο 28 Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών μελών (Άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η χρήση του ραδιοφάσματος οργανώνεται στην ελληνική επικράτεια κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται κανένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. από το να επιτρέπει στην επικράτειά του τη χρήση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως λόγω διασυνοριακών επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ των κρατών μελών.
Προς τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά λόγο αρμοδιότητας, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών διεθνών συμφωνιών, όπως οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και οι περιφερειακές συμφωνίες ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και, κατά περίπτωση, μέσω της RSPG, κατά τον διασυνοριακό συντονισμό της χρήσης ραδιοφάσματος προκειμένου:
α) να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρ. 1,
β) να επιλύονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, τυχόν προβλήματα ή διαφορές σε σχέση με τον διασυνοριακό συντονισμό ή τις διασυνοριακές επιβλαβείς παρεμβολές μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αλλά και με τρίτες χώρες, που εμποδίζουν τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα στην επικράτειά τους.
3. Στην περίπτωση που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κρίνει ότι δε διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 1, μπορεί να ζητεί από τη RSPG να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα ή διαφορές σχετικά με τον διασυνοριακό συντονισμό ή τις διασυνοριακές επιβλαβείς παρεμβολές.
4. Σε περίπτωση που οι δράσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 ή 3 δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα ή τη διαφορά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
5. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή νομικής, πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την επίλυση ζητημάτων συντονισμού του ραδιοφάσματος με χώρες γειτονικές της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων και των υπό ένταξη χωρών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».