Άρθρο 19 Περιορισμός ή ανάκληση δικαιωμάτων (Άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 30, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης δεν δύνανται να περιοριστούν ή να καταργηθούν πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου, για την οποία αυτά έχουν χορηγηθεί, εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων δυνάμει της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα I, καθώς και των σχετικών διατάξεων για την παροχή αντισταθμιστικού ανταλλάγματος λόγω ανάκλησης δικαιώματος.
2. O περιορισμός ή η ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που βρίσκονται σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 49, επιτρέπεται μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή επιβάλλεται από την εφαρμογή τεχνικών μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (L 108). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μπορούν, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, να αποζημιωθούν ανάλογα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ,κατόπιν γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να καθορίζονται όροι και διαδικασίες για την αποζημίωση των κατόχων δικαιωμάτων.
3. Η τροποποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρ. 4 και 5 του άρθρου 45 δεν δικαιολογεί από μόνη της την ανάκληση δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος από την Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Τυχόν πρόθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. για περιορισμό ή ανάκληση δικαιωμάτων από γενική άδεια ή μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωμάτων υπόκειται σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 23.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».