Άρθρο 85 Παροχή οικονομικά προσιτής Καθολικής Υπηρεσίας (Άρθρο 85 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), παρακολουθεί την εξέλιξη και το επίπεδο των λιανικών τιμών των διαθέσιμων στην αγορά υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 84, ιδίως σε σχέση με τις τιμές στην ελληνική επικράτεια και το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.
2. Όταν διαπιστωθεί ότι, δεδομένων των εθνικών συνθηκών, οι τιμές λιανικής για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 στο άρθρο 84 δεν είναι οικονομικά προσιτές, επειδή οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες αποκλείονται από την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες, λαμβάνονται μέτρα με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών για τους καταναλωτές αυτούς τουλάχιστον σε σταθερή θέση.
Με την ίδια απόφαση είτε λαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών αυτών για σκοπούς επικοινωνίας είτε απαιτείται από παρόχους τέτοιων υπηρεσιών να προσφέρουν σε αυτούς τους καταναλωτές τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα διαφορετικά από τα προσφερόμενα υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες, ή και τα δύο. Για τον σκοπό αυτό, δύναται να απαιτείται από τους εν λόγω παρόχους να εφαρμόζουν κοινά τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης των τιμών, σε όλη την επικράτεια.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όταν η επιβολή των υποχρεώσεων δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου σε όλους τους παρόχους θα οδηγήσει σε αποδεδειγμένη υπερβολική διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση για τους παρόχους ή το Δημόσιο, μπορεί κατ’ εξαίρεση να επιβληθεί η υποχρέωση να προσφέρονται αυτές οι ειδικές τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα μόνο σε ορισθείσες επιχειρήσεις. Στους εν λόγω ορισμούς εφαρμόζεται το άρθρο 86 κατ’ αναλογία. Κατά τον ορισμό των επιχειρήσεων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλοι οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν επιχειρήσεις που προσφέρουν τιμολογιακές επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες τους, εκτός αν η εξασφάλιση αυτής της δυνατότητας επιλογής είναι αδύνατη ή θα δημιουργούσε υπερβολική πρόσθετη οργανωτική ή οικονομική επιβάρυνση.
Οι καταναλωτές που δικαιούνται αυτές τις τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα έχουν δικαίωμα σύναψης σύμβασης είτε με πάροχο υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 84, είτε με επιχείρηση που ορίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, και ο αριθμός τους παραμένει διαθέσιμος για επαρκές χρονικό διάστημα και αποτρέπεται η αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας.
3. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα σε καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες σύμφωνα με την παρ. 2, τηρούν ενήμερη την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τις λεπτομέρειες των εν λόγω προσφορών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι όροι υπό τους οποίους οι επιχειρήσεις παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα σύμφωνα με την παρ. 2 είναι πλήρως διαφανείς και ότι δημοσιεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απαιτεί την τροποποίηση ή την ανάκληση των εν λόγω τιμολογιακών επιλογών ή πακέτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνονται μέτρα για την στήριξη ως ενδείκνυται στους καταναλωτές με αναπηρίες καθώς και άλλα ειδικά μέτρα, κατά περίπτωση, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός και ο ειδικός εξοπλισμός και οι ειδικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την ισοδύναμη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των υπηρεσιών πλήρους συνομιλίας και των υπηρεσιών μεσολαβητικής αναμετάδοσης, είναι διαθέσιμοι και οικονομικά προσιτοί.
5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου δύναται να επεκταθεί σε τελικούς χρήστες που είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.