ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Συνεκτική εκχώρηση ραδιοφάσματος Άρθρο 35 Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (Άρθρο 35 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή η Ε.Ε.Τ.Τ. σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 σε σχέση με ραδιοφάσμα για το οποίο έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (L 108), προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει σύμφωνα με το άρθρο 23 τη RSPG σχετικά με τυχόν σχέδιο μέτρου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 55 και γίνεται αναφορά στο αν και πότε υπάρχει η πρόθεση να ζητηθεί από τη RSPG να συγκαλέσει φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους.
Κατά τη διαβίβαση των στοιχείων προς τη RSPG, θα πρέπει να επισημαίνεται ο τυχόν εμπιστευτικός χαρακτήρας μέρους ή του συνόλου αυτών.
2. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους, η Ε.Ε.Τ.Τ. επεξηγεί με ποιον τρόπο το σχέδιο μέτρου:
α) προάγει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καθώς και τον ανταγωνισμό, μεγιστοποιεί τα οφέλη για τον καταναλωτή και επιτυγχάνει, σε γενικές γραμμές, τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 45, 46 και 47, καθώς και στις Αποφάσεις 676/2002/ΕΚ και 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (L 81),
β) διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και
γ) διασφαλίζει σταθερές και προβλέψιμες επενδυτικές συνθήκες για τους υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του ραδιοφάσματος κατά την ανάπτυξη δικτύων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, εφόσον αιτιολογείται, να αιτηθεί να συγκληθεί εκ νέου το φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αιτηθεί στη RSPG να εγκρίνει έκθεση σχετικά με το πώς υλοποιεί το σχέδιο μέτρου τους στόχους της παρ. 2 του παρόντος.
5. Μετά το φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αιτηθεί στη RSPG να εγκρίνει γνώμη για το σχέδιο μέτρου.
6. Στα φόρουμ αξιολόγησης του παρόντος άρθρου συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για όλες τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».