Άρθρο 23 – Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. Δ6/ Φ1/οικ.13310/10-7-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1153) Υπουργική Απόφαση, όπως είχε τροποποιηθεί.