Άρθρο 13 – Σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης

1.   Αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποβάλλει αίτημα στο αρμόδιο Διαχειριστή για σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο και της Σύμβασης Πώλησης. Με την αίτηση υποβάλλει αντίγραφο της δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης και βεβαίωση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης νέου υποσταθμού, εφόσον απαιτείται, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήματος και Δικτύου (Δ.Ε.Η. Α.Ε./Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς) μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της. Η σχετική αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης νέου υποσταθμού μπορεί να υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής οποτεδήποτε, πριν ή μετά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης ή το χρόνο που καθίσταται αυτή δεσμευτική χωρίς τούτο να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης και να δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Αρμόδιο Διαχειριστή.

2.   Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς Κώδικες Διαχείρισης. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3478/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.3851/2010, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής οφείλει να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο Διαχειριστή αν θα ανήκει στην κυριότητά του, κατά περίπτωση, το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης ή το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του κάθε σταθμού Α.Π.Ε. και του τερματικού υποσταθμού ανύψωσης και ο νέος τερματικός υποσταθμός ανύψωσης μέχρι τα όρια του Συστήματος.

3.   Μετά τη υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης συνάπτεται Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Άδειας Παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 και τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 και Δ6/ Φ1/οικ.1725/ 25.1.2007 Υπουργικές Αποφάσεις.

4.   Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε., εγκατεστημένο σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί, υποχρεούται να πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μόνο στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο οποίος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Άδεια Παραγωγής, να συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις με τον κάτοχο της άδειας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

5.   Οι Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης δύνανται να υπογράφονται πριν την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και ισχύουν από τη χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης.

6.   Η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική Άδεια Παραγωγής. Ειδικά η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

7.   Αντίγραφα των Συμβάσεων του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε..

  • Εκ μέρους της NUR-MOH A.E. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προτείνω να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 6, Άρθρο 13 η εξής πρόταση που αφορά στη σύμβαση πώλησης των ηλιοθερμικών σταθμών:

    «Η ΡΑΕ εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα απόφαση θα δημοσιεύσει την πρότυπη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς, η οποία θα επιλύσει και όσα εκκρεμή ζητήματα δεν έχουν αποσαφηνιστεί από το Ν.3851/2010 ως προς τον τρόπο ένταξής τους, τις λεπτομέρειες εγγύησης και τιμολόγησης ισχύος τους, τους κανόνες λειτουργίας τους κ.ο.κ. λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του Συστήματος και τον Κώδικα Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.»