Άρθρο 18 – Όροι Άδειας Λειτουργίας

1.   Κατά τη λειτουργία των σταθμών πρέπει να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που τίθενται στην Άδεια Παραγωγής.

2.   Με την Άδεια Λειτουργίας ή μεταγενέστερη τροποποίησή της μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και όσοι άλλοι απαιτούνται σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

3.   Ο κάτοχος της Άδειας Λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

4.   Ο κάτοχος της Άδειας Λειτουργίας οφείλει να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την όλη εγκατάσταση για την αποφυγή κάθε βλάβης που μπορεί να προληφθεί και που θα ήταν δυνατό να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων στο σταθμό και περιοίκων, καθώς και στο περιβάλλον.

5.   Σε περίπτωση υδροηλεκτρικών σταθμών ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 3199/2006, όπως ισχύει.

6.   Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της Άδειας Λειτουργίας από τον κάτοχο αυτής, εφαρμόζονται οι συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 4 του ν. 2647/1997, της υπουργικής απόφασης 13129/1996, καθώς και του ν. 3468/2006.

7.   Ο κάτοχος της Άδειας Λειτουργίας οφείλει να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 13:49 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι :

  «4. Στις Άδειας Εγκατάστασης ή επέκτασης σταθμών ή σε μεταγενέστερη τροποποίησή τους μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για:

  α) την προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος,

  β) την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού,

  γ) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

  5. Οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί της παρ. 4 δεν μπορεί να οδηγούν σε σημαντική τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού των έργων και μεταβολή των στοιχείων κόστους που αποτέλεσαν τη βάση για τη διατύπωση θετικής γνωμοδότησης της Ρ.Α.Ε προκειμένης της έκδοσης της οικείας Άδειας Παραγωγής.»

  Εδώ όμως (Άρθρο 18) αναφέρεται ότι :

  «2. Με την Άδεια Λειτουργίας ή μεταγενέστερη τροποποίησή της μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και όσοι άλλοι απαιτούνται σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.»

  Κατά τη γνώμη μας, η διατύπωση του Άρθρου 18, παράγραφος 2 είναι ελλιπής και ατυχής. Θα πρέπει να αντικατασταθεί αυτολεξεί, από τις διατυπώσεις του Άρθρου 9, παράγραφοι 4 & 5. Έτσι, μέσα στην εν λόγω Υ.Α. δε θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ουσίας, πάνω στο ίδιο θέμα.

  Είναι σημαντικό να τονιστεί, πως η Άδεια Λειτουργίας είναι λάθος να τροποποιεί τεχνικές προδιαγραφές του έργου, που επιφέρουν και μεταβολές στα οικονομικά του στοιχεία, αφενός γιατί αυτό δεν είναι σωστό η/και λογικό, αφετέρου γιατί έτσι αυτοαναιρείται το ίδιο το ΥΠΕΚΑ (ή οι Περιφέρειες), που εκδίδουν τις εν λόγω Άδειες Παραγωγής (Ά.Π.), Ά.Ε. και Ά.Λ.

  Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ

  Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin)

  Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής,
  τηλ. 210 2837371,
  φαξ. 210 2837372,
  κιν. 6944 154 210,
  email : HLIAS1971@YAHOO.GR