Άρθρο 8 – Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης

1.   Για την τροποποίηση της Άδειας Εγκατάστασης, ο παραγωγός υποβάλει αίτημα στην Αρχή που εξέδωσε την αρχική πράξη. Η αίτηση υποβάλλεται με χρήση του εντύπου του Παραρτήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα τροποποιημένα στοιχεία του άρθρου 4. Στοιχεία και παραστατικά του άρθρου 4 που δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το αρχικό αίτημα έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης δεν επανυποβάλλονται.

2.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις της τροποποίησης μιας Άδειας Εγκατάστασης περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις επέκτασής της ή μεταβίβασής της.

3.   Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων της, η τροποποίηση της Άδειας Εγκατάστασης χωρεί ακωλύτως εκτός εάν η αιτούμενη τροποποίηση ή μεταβολή της Άδειας Παραγωγής αφορά σε στοιχεία που περιέχονται και στην Άδεια Εγκατάστασης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Εγκατάστασης  δεν μπορεί να υποβληθεί πριν την έκδοση της τροποποιημένης Άδειας Παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε.

4.   Η τροποποιημένη Άδεια Εγκατάστασης χορηγείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

5.   Η τροποποίηση της Άδειας Εγκατάστασης υπόκειται στο σύνολο των υποχρεώσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας του άρθρου 6 της παρούσας.

6.   Το αίτημα και η ενεργοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης υφιστάμενης Άδειας Εγκατάστασης δεν αποτελούν από μόνα τους αιτίες παράτασης της ισχύος της άδειας αυτής. Η τροποποιημένη άδεια θα έχει την ίδια ημερομηνία λήξης με την αρχική άδεια, εκτός αν συντρέχουν και οι λόγοι παράτασης του άρθρου 7, οπότε μπορεί να εξεταστεί ένα ταυτόχρονο αίτημα τροποποίησης και παράτασης.