Άρθρο 6 – Ενημέρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας για τις ΑΠΕ-Δημοσιότητα

1. Μετά την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης η αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει αμελλητί στην Αυτοτελή Υπηρεσία για τις Α.Π.Ε., που συστήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3851/2010 τα ακόλουθα στοιχεία:

α)   Αντίγραφο και περίληψη της Άδειας Εγκατάστασης

β)   Θεωρημένο από την ίδια, αντίγραφο της αίτησης για έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης

γ)   Θεωρημένα από την ίδια, αντίγραφα των στοιχείων (α) έως (ε) του άρθρου 4

2. Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει αμελλητί αντίγραφο της Άδειας Εγκατάστασης και στον αρμόδιο Διαχειριστή.

3.   Περίληψη της Άδειας Εγκατάστασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Α.Π.Ε..

4. Περίληψη της Άδειας Εγκατάστασης δημοσιεύεται, με ευθύνη του δικαιούχου της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης. Παραστατικά των δημοσιεύσεων κοινοποιούνται στην αδειοδοτούσα Αρχή εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης.

5.   Η Άδεια Εγκατάστασης ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και μπορεί να ανακληθεί αν η κοινοποίηση της παραπάνω παραγράφου 4 δεν ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 13:35 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

    Σχόλιο επί του άρθρου 6.
    Να εξεταστεί η δυνατότητα δημοσίευσης της άδειας εγκατάστασης σε ΦΕΚ για την κατοχύρωση της νομικής της ισχύος.