Άρθρο 4 – Υποβολή αίτησης για λήψη Άδειας Εγκατάστασης

Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποβάλλει αίτημα για έκδοση της ‘Αδειας Εγκατάστασης στην Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας. Η αίτηση υποβάλλεται με χρήση του εντύπου του Παραρτήματος που πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)   Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής που συνοδεύεται από το σκαρίφημα και τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου του χώρου εγκατάστασης που προβλέπεται στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και θα έχει θεωρηθεί από τη Ρ.Α.Ε.. Ο παραπάνω πίνακας συντεταγμένων πρέπει να υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (ASCII).

β) Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου, υπογεγραμμένη από το μελετητή που την εκπόνησε, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία του έργου καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου και δεν υπερβαίνει τις 10 σελίδες.

γ)   Την οριστική προσφορά Σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο η οποία διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

δ)   Την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού και των έργων σύνδεσης του ή την βεβαίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ότι ο σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή.

ε) Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του χώρου εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του σταθμού για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή για την ανάληψη της μελέτης εγκατάστασης.

ζ)   Τα ακόλουθα παραστατικά πληρωμής τελών, κρατήσεων και φόρων:

i)    Κράτησης 1‰ επί του προϋπολογισμού του έργου υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 0,5‰ υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2326/1940 (ΦΕΚ Α’ 145) με ανώτατο όριο των παραπάνω ποσών ευρώ 2,93 και ευρώ 1,47 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν. 1889/1951 (ΦΕΚ Α’ 211) και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ (€).

ii)   Κράτησης 2% επί της αμοιβής μελέτης του έργου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 915/1979 (ΦΕΚ Α’ 103) χωρίς περιορισμό ανωτάτου ορίου.

iii) Κατάθεσης ποσοστού 10% της αμοιβής μελέτης του μηχανικού και ειδικά στην περίπτωση μελέτης υδραυλικών έργων και εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών ποσοστού 4% στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως προκαταβολής του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151).

iv) Απόδειξης κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού της αμοιβής μελέτης στο όνομα του μηχανικού,

v) Τέλους χαρτοσήμου 2ο/οο επί της αμοιβής του μηχανικού καταβαλλόμενο στην οικεία Δ.Ο.Υ., αντί επικόλλησης κινητού επισήματος στα σχέδια, προϋπολογισμούς, μελέτες καθώς και στα τυχόν αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285).

vi)  Παράβολου 27,88 ευρώ συνολικά υπέρ του Δημοσίου (λογαριασμός αριθ. 1459) για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο όνομα του ιδιοκτήτη του σταθμού από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 1150/1949 (ΦΕΚ Α΄ 249), το άρθρο μόνο του ν. 1889/1951, την κοινή υπουργική απόφαση 13959/22.2.1952 και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ.

Τα αποδεικτικά των περιπτώσεων ii), iii) και iv) δεν απαιτούνται όταν ο μελετητής είναι υπάλληλος του ενδιαφερομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλεται το νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της εξαρτημένης εργασίας.

 • Άρθρο 4 Υποβολή αίτησης για λήψη Άδειας Εγκατάστασης

  Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές εάν το αίτημα υποβάλλεται μόνο με κατοχή Άδειας Παραγωγής ή χρειάζεται να έχει και απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στο άρθρο 12 παρ. 5 αναφέρεται ότι «αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο δικαιούχος ενεργεί για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης…», συνεπώς στο άρθρο αυτό ( το τέσσερα δηλαδή) καλό θα ήταν να αναφέρεται ότι το αίτημα για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης υποβάλλεται μετά την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. και αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης.
  Παρ. γ. Η οριστική προσφορά σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο πρέπει να συνοδεύεται με τοπογραφικά διαγράμματα, κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000 σε υπόβαθρο χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), στα οποία να αποτυπώνεται ο τρόπος σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.6.2007 (ΦΕΚ 1153 Β).
  Παρ. δ. Έχουν ξεχασθεί τα έργα οδοποιίας (τα οποία αναφέρονται αργότερα στο άρθρο 14 παρ. 1). Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συνοδά του έργα δηλαδή εκτός των έργων σύνδεσης και τα έργα οδοποιίας, εσωτερικής και εξωτερικής. Επίσης η απόφαση Ε.Π.Ο. πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα (ακριβές αντίγραφο) θεωρημένο από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση Ε.Π.Ο. καθώς και αντίγραφο της θεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  Παρ. ε.
  Δεν πρέπει να προσκομιστεί μόνο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του χώρου εγκατάστασης αλλά και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και λειτουργία σταθμού, όπως τα έργα σύνδεσης και τα έργα οδοποιίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1.β της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.6.2007 (ΦΕΚ 1153 Β).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 15:48 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Στην παραγραφο ε του εν λογω αρθρου προτεινεται η διαγραφη της λεξης »αποκλειστικης» δεδομενου αναλογα με το ειδος της τεχνολογιας εργου ΑΠΕ που εφαρμοζεται και εφοσον τηρουνται οι κανονες ασφαλειας που επιβαλλουν οι κανονες της τεχνης και της επιστημης δυναται ο χωρος να χρησιμοποιηθει και για αλλες χρησεις.

  Επιπλεον στην περιπτωση των ΜΥΗΕ οπου η χωροθετηση του εργου συνηθως εκτεινεται σε περιοχες δημοσιες δασικες ή μη επι του χωρου χρησης του εργου συνηθως ιφυστανται και αλλες χρησεις και δραστηριοτητες οπως ιφυσταμενα υδρευτικα ή αρδευτικα δικτυα κοινης ωφελειας, η εννοια της αποκλειστικης χρησης του χωρου δημιουργει συνθηκες απαγορευτικες για την αναπτυξη εργων πολλαπλης χρησης.

  Μετα τιμης,
  Για την ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  Λεωνιδας Βελεντζας

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:25 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  3) Άρθρο 4, σημείο στ: Να διαγραφεί η λέξη «αποκλειστική» δεδομένου ότι μπορεί στο ευρύτερο χώρο εγκατάστασης να υφίστανται νομίμως εναλλακτικές χρήσεις χωρίς πρόβλημα. Η προτεινόμενη αλλαγή είναι σε συνέπεια με το αρ. 7 του ν.3468/2006 όπως ισχύει.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 12:25 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

  Σχόλιο στο άρθρο 4 παρ ε.
  Προτείνουμε την διαγραφή της λέξης «αποκλειστική» διότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατές παράλληλες χρήσεις άλλου τύπου .

 • 27 Αυγούστου 2010, 13:52 | Θάνος Π.

  Κα. Υπουργέ,

  Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα βήματα που γίνονται για την απελευθέρωση και ανάπτυξη της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχω όμως την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση και κατ’ επέκταση, η αγορά, προχωρούν σπασμωδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας – από τις αλλαγές κάθε μήνα στο πηγαίο κομμάτι της διαδικασίας παραλαβής και υλοποίησης των αιτημάτων, του νεαρού της συγκεκριμένης αγοράς, της συγκεχυμένης ενημέρωσης και πολλών άλλων παραγόντων, τελικά, η αξιοπιστία του νομοσχεδίου, της πολιτικής βούλησης και του σχεδιασμού μειώνεται δραματικά, και το σημαντικότερο, χάνονται χρήματα πολύπλευρα. Παρακαλώ, εξηγήστε μας, τι θα κάνετε με τις 5000 αιτήσεις των αγροτών που πρόκειται να κατατεθούν αυτόματα, τη στιγμή που θα προβείτε στην επόμενη σημαντική ανακοίνωση επί του θέματος? Με ποιο κριτήριο θα αξιολογηθούν? Υπάρχει ρύθμιση ή πολιτικός σχεδιασμός για τον υπερκορεσμό της διαδικασίας? Και τι θα γίνει με όλους εκείνους που ήδη έχουν επενδύσει χρήματα και αναμένουν τις αποφάσεις του Σεπτεμβρίου για να κάνουν την αίτησή τους, που στην καλύτερη περίπτωση το ρεαλιστικό τους βάθος θα είναι οι έξι μήνες? Μπορούν όλοι αυτοί να απορροφηθούν όταν ήδη υπάρχουν επενδυτικά σχέδια παγωμένα τα τελευταία δύο χρόνια? Θα αυξήσετε τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η, μιας και ο Διαχειριστής του δικτύου δεν μπορεί να απορροφήσει αναίμακτα τον όγκο των Mwp, ή θα υλοποιείτε τα αιτήματα που θα κατατεθούν το Σεπτέμβρη εντός κάποιου χρονικού πλαισίου (π.χ. 1-2 χρόνια) – αποκλείοντας ή επιβραδύνοντας ουσιαστικά όσους μετέπειτα επενδυτές θελήσουν να εισχωρήσουν στην αγορά? Ή επιβεβαιώνοντας τους φόβους πολλών, θα επαναληφθεί ό,τι συνέβη το 2006-7? Με πολλούς δηλαδή από εμάς να χάνουμε τα χρήματα τους,προσθέτοντας στην απογοήτευση και την αβεβαιότητα που λαμβάνουμε από μία ήδη αβέβαιη εργασία όπως η αγροτική?

  Με εκτίμηση,

  Θάνος Π.