Άρθρο 9 – Γενικοί όροι

1.   Κατά την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμών πρέπει να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που τίθενται στην Άδεια Παραγωγής.

2.   Ο κάτοχος της Άδειας Εγκατάστασης οφείλει να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του.

3.   Κατά τις εργασίες εγκατάστασης, ο κάτοχος της αδείας οφείλει να τηρεί αυστηρά τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

4.   Στις Άδειας Εγκατάστασης ή επέκτασης σταθμών ή σε μεταγενέστερη τροποποίησή τους μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για:

α) την προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος,

β)   την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού,

γ)   την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

5.   Οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί της παρ. 4 δεν μπορεί να οδηγούν σε σημαντική τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού των έργων και μεταβολή των στοιχείων κόστους που αποτέλεσαν τη βάση για τη διατύπωση θετικής γνωμοδότησης της Ρ.Α.Ε προκειμένης της έκδοσης της οικείας Άδειας Παραγωγής.

6.   Η εγκατάσταση των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πώλησης που καθορίζονται με τις υπ’ αριθμ. Δ6 Δ6/Φ1/ οικ.18359/14.9.2006 και Δ6/Φ1/ οικ.1725/25.1.2007 Υπουργικές Αποφάσεις όπως κάθε φορά ισχύουν.

7.   Επιφυλασσομένων των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και ακολούθως με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010, σύμφωνα με τις οποίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, ο Παραγωγός υποχρεούται,  πριν από κάθε εργασία να εφοδιάζεται, εφόσον απαιτείται, με άδεια δόμησης ή άλλη σχετική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

8.   Σε περιπτώσεις αιολικών σταθμών πρέπει από τον φάκελο του αιτήματος να προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας ανεμογεννητριών που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

9.   Ο κάτοχος Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο σύμφωνα με το ν. 2260/1952 (ΦΕΚ Α΄ 285) και το από 9.4.1955 Β.Δ. «Περί κυρώσεως του Τεχνικού Κανονισμού «περί Καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων» και εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2260/1952» (ΦΕΚ Α΄ 161).

10.     Για εγκατάσταση υδροηλεκτρικών σταθμών ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003, όπως ισχύει.

11. Για την εγκατάσταση σταθμών αξιοποίησης γεωθερμικού ρευστού ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί της οικείας άδειας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α΄ 277), του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207), καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1Β περίπτωση 5 του ν. 2647/1998.

12. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων της Άδειας Εγκατάστασης από τον κάτοχο αυτής, εφαρμόζονται οι συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 4 του ν. 2647/1998 και της υπουργικής απόφασης 13129/1996 (ΦΕΚ Β΄ 766), καθώς και οι διατάξεις του ν. 3468/2006.