Άρθρο 12 – Διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο

1.   Ο αρμόδιος Διαχειριστής για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας και διατυπώνει εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης μη δεσμευτική και μη οριστική Προσφορά Σύνδεσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή Δικτύου ή τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σταθμό που συνδέεται στο Σύστημα μέσω του Δικτύου, τα στοιχεία αποστέλλονται από τον Διαχειριστή Συστήματος στο Διαχειριστή του Δικτύου για τη διατύπωση των τεχνικών και οικονομικών όρων σύνδεσης στο Δίκτυο. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να αποστείλει στον Διαχειριστή Συστήματος τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους σύνδεσης για τον υπόψη σταθμό στον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. εντός τριών μηνών.

2.   Η μη δεσμευτική και μη οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη εν ισχύ Άδειας Παραγωγής. Για την τοπολογία και τον τρόπο σύνδεσης λαμβάνονται υπόψη οι εν λειτουργία Σταθμοί Παραγωγής καθώς και οι δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν ήδη  διατυπωθεί για άλλους χρήστες και είναι σε ισχύ. Η μη δεσμευτική και μη οριστική Προσφορά Σύνδεσης περιλαμβάνει την τεχνική και λειτουργική περιγραφή των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση του σταθμού θεωρώντας ότι το Σύστημα έχει την απαιτούμενη ικανότητα μεταφοράς για τη διακίνηση τις ισχύος του Σταθμού Παραγωγής από Α.Π.Ε. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 10 κατωτέρω, μη δεσμευτικές και μη οριστικές Προσφορές Σύνδεσης μπορούν να εκδίδονται λαμβάνοντας υπόψη την επιπλέον ικανότητα μεταφοράς που προκύπτει, κατά την κρίση του Διαχειριστή, μετά την υλοποίηση έργων που αναφέρονται στην ισχύουσα ΜΑΣΜ κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

3.   Οι όροι και οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην Προσφορά Σύνδεσης αποτελούν τους ελάχιστους όρους και απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το έργο σύνδεσης. Για λόγους που ανάγονται στην ασφάλεια του δικτύου είναι δυνατόν στη σύμβαση σύνδεσης να περιλαμβάνονται πρόσθετοί όροι ή απαιτήσεις.

4.   Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών από:

α)   την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. για το σταθμό Α.Π.Ε. ή,

β)   αν δεν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο., τη χορήγηση βεβαίωσης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας ότι ο σταθμός Α.Π.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 20 ημερών που ορίζει η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.3851/2010,

οφείλει να υποβάλει αίτηση στον αρμόδια Διαχειριστή προκειμένου να καταστεί δεσμευτική και οριστική η Προσφοράς Σύνδεσης. Με την αίτηση υποβάλλονται θεωρημένα αντίγραφα των στοιχείων α’ ή β’ ανωτέρω συνοδευόμενα από θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα από την Ρ.Α.Ε. και επανυποβάλλονται όσα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 11 έχουν τροποποιηθεί και απλή δήλωση του Παραγωγού ότι τα υπόλοιπα δεν έχουν μεταβληθεί.

Ειδικά για αιολικούς σταθμούς υποβάλλονται επίσης:

i)         πιστοποιητικό μετρήσεων των χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος που εκδίδεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ή πιστοποιητικό αλλοδαπού φορέα αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες Αρχές της αντίστοιχης χώρας και το οποίο είναι αποδεκτό από το Κ.Α.Π.Ε. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400−21 ή άλλο αναλόγου περιεχομένου,

ii)   πιστοποιητικό έγκρισης του συγκεκριμένου τύπου της ανεμογεννήτριας εκδιδόμενο από το Κ.Α.Π.Ε. μετά από έλεγχο της ανεμογεννήτριας με σχετική διαδικασία οριζόμενη από το ΚΑΠΕ, ή πιστοποιητικό αλλοδαπού φορέα αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες Αρχές της αντίστοιχης χώρας και της αποδοχής του Κ.Α.Π.Ε..

Προκειμένου για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μετατροπείς ισχύος υποβάλλεται πιστοποιητικό μέτρησης του μέγιστου αναμενόμενου πλάτους των αρμονικών εξόδου από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και περιγραφή των φίλτρων αρμονικών εάν υπάρχουν. Ο τρόπος μέτρησης των αρμονικών πρέπει να είναι συμβατός με το πρότυπο IEC 6100047.

Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβάλλονται, επίσης, τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων (inverters) στα οποία να αναφέρεται και η ολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος εξόδου των αντιστροφέων.

Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποφασίζει για τη χορήγηση δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης στους σταθμούς που έχουν ήδη λάβει Άδεια Παραγωγής, εξετάζοντας τα σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται με σειρά προτεραιότητας κατά την ημερομηνία χορήγησης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού ή, σε περίπτωση απαλλαγής από αυτήν, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά σε αυτόν.

Δεσμευτικές και οριστικές Προσφορές Σύνδεσης εκδίδονται μέχρις εξαντλήσεως της ικανότητας μεταφερόμενης ισχύος του υφιστάμενου δικτύου λαμβανομένων υπόψη των εν λειτουργία Σταθμών Παραγωγής καθώς και των δεσμευτικών και οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που έχουν διατυπωθεί για άλλους χρήστες και βρίσκονται σε ισχύ. Κατά τη χορήγηση της δεσμευτικής και οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο αρμόδιος Διαχειριστής είναι δυνατό να λάβει υπόψη του την πρόσθετη μεταφορική ικανότητα που δημιουργείται από την ολοκλήρωση νέων έργων Μεταφοράς που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένη ΜΑΣΜ μόνο αν, κατά το χρόνο χορήγησης της δεσμευτικής και οριστικής Προσφοράς, η ανάπτυξη ή και κατασκευή των έργων αυτών έχει προοδεύσει  σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί με ικανή, κατά την απόλυτη κρίση του αρμόδιου Διαχειριστή, ασφάλεια ο χρόνος έναρξης της κανονικής τους λειτουργίας.

Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο.

Ειδικά στην περίπτωση που ο παραγωγός καθυστερήσει να υποβάλει την αίτηση για την χορήγηση της οριστικής και δεσμευτικής Προφοράς Σύνδεσης, και υπερβεί την προθεσμία δύο μηνών του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) κατά παρέκκλιση των διαφορετικά οριζομένων στην παρούσα παράγραφο ανωτέρω, για την προτεραιότητα εξέτασης της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της και όχι η ημερομηνία χορήγησης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού, και, επομένως, για τη χορήγηση της δεσμευτικής και οριστικής Προσφοράς λαμβάνονται υπόψη οι εν λειτουργία Σταθμοί Παραγωγής και οι δεσμευτικές και οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν διατυπωθεί για άλλους χρήστες και βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

β) η διάρκεια ισχύος των 4 ετών του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από την ημερομηνία χορήγησης της Ε.Π.Ο του σταθμού ή, σε περίπτωση απαλλαγής από Ε.Π.Ο., από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης απαλλαγής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 20 ημερών που ορίζει η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 όπως ισχύει.

5.   Αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο δικαιούχος ενεργεί:

α)   για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

β)   για τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας και τα άρθρα 9, 10 και 12 του ν.3468/2006 όπως ισχύει και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου. Οι Συμβάσεις αυτές δύνανται να υπογράφονται και πριν την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Ε.Π.Ο. και για τα έργα σύνδεσης στη περίπτωση που  αυτά έχουν τροποποιηθεί με  την οριστικοποιημένη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης , αλλά ισχύουν και ενεργοποιούνται από τη χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης,

γ)   για τη χορήγηση αδειών, πρωτοκόλλων ή άλλων εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εγκατάσταση του σταθμού, όπως ενδεικτικά η άδεια δόμησης και το πρωτόκολλο εγκατάστασης σε περίπτωση δασικής έκτασης, που εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης,

δ)   για την τροποποίηση της απόφασης Ε.Π.Ο. ως προς τα έργα σύνδεσης, εφόσον απαιτείται. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον τα έργα σύνδεσης που περιγράφονται στην Ε.Π.Ο. του σταθμού Α.Π.Ε. είναι διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στην δεσμευτική και οριστική Προσφορά Σύνδεσης, ο δικαιούχος ενεργεί για την κατά νόμο περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων σύνδεσης που περιλαμβάνονται στην δεσμευτική και οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Ο χρόνος για την περιβαλλοντική αυτή αδειοδότηση των οριστικών έργων σύνδεσης δεν συνιστά λόγο παράτασης της ισχύος της δεσμευτικής και οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η οποία σε κάθε περίπτωση παραμένει δεσμευτική για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της, περιλαμβανομένου του χρόνου αυτού.

6.   Η Προσφορά Σύνδεσης μπορεί να ανανεώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ιδίως στις περιπτώσεις α΄ και β’ του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3468/ 2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3851/2010.

7.   Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος εφόσον το κρίνει αναγκαίο τροποποιεί την προσφορά σύνδεσης.

8. Η δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε.

9. Ο Παραγωγός, μετά από αίτηση του στον αρμόδιο Διαχειριστή, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη σύνδεση του σταθμού του με το δίκτυο, όπως η όδευση και τύπος υφισταμένων γραμμών, τα μέγιστα και ελάχιστα φορτία και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για την περιγραφή του τρόπου σύνδεσης και την διατύπωση της σχετικής προσφοράς. Ο διαχειριστής οφείλει να παρέχει τα ανωτέρω στοιχεία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

10. Όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο αρμόδιο Διαχειριστή και που υποβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν.3851/2010, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και εξετάζονται χωρίς να απαιτείται Π.Π.Ε.Α. Ειδικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης σε περιοχές όπου την 4η Ιουνίου 2010, είχαν ενταχθεί σε εγκεκριμένη Μ.Α.Σ.Μ. έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήματος από τα οποία δημιουργείται πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος για τη διασύνδεση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ικανοποιούνται από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 5 του αρ. 15 του ν.3851/2010, μέχρι κορεσμού των μελλοντικών αυτών έργων του Συστήματος, εφόσον πρόκειται για σταθμούς οι οποίοι:

α)   είχαν υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή την έκδοση απόφασης εξαίρεσης σε χρόνο που υπήρχε διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος. Στον χώρο αυτό συνυπολογίζεται και ο πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος που δημιουργείται από τα έργα του Συστήματος που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη και σε ισχύ Μ.Α.Σ.Μ. κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του αιτήματος ή

β)   διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης που έχει χορηγηθεί πριν από την 4η Ιουνίου 2010 και είναι εν ισχύ.

Ο αρμόδιος Διαχειριστής εξετάζει τα αιτήματα της παρούσας παραγράφου, κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία προώθησης του σχετικού φακέλου από τη Ρ.Α.Ε. για Π.Π.Ε.Α. ή την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης εξαίρεσης.

 • Δεδομένου ότι, στην παράγραφο 4 του Άρθρου 12, ορίζεται ότι η οριστική προσφορά σύνδεσης λαμβάνει υπόψη της έργα μεταφοράς που έχουν ενταχθεί σε ΜΑΣΜ, μόνο αν τα έργα αυτά βρίσκονται σε ανάπτυξη ή και κατασκευή και μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος περάτωσής τους, είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας η δημοσίευση των αναλυτικών στοιχείων και χρονοδιαγραμμάτων των έργων της ΜΑΣΜ, ώστε να είναι σαφές με αντικειμενικό τρόπο, ανά πάσα στιγμή, ποια έργα της ΜΑΣΜ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να γνωρίζει ο επενδυτικός κόσμος ακριβώς τα περιθώρια διασύνδεσης και τη δυνατότητα απορρόφησης έργων ΑΠΕ στα διάφορα σημεία του δικτύου.

  Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 12 περίπτωση δ , ορίζεται ότι ο χρόνος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων σύνδεσης δεν συνιστά λόγο παράτασης της ισχύος δεσμευτικής και οριστικής προσφοράς Σύνδεσης η οποία είναι 4ετής. Η πρόβλεψη αυτή θα ήταν απολύτως αποδεκτή και λογική από την πλευρά του νομοθέτη, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται δεσμευτικός χρόνος τροποποίησης της ΕΠΟ λόγω συνοδών έργων, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται ούτε στην παρούσα ΥΑ ούτε στο Ν. 3851/2010.

  Ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, λόγω καθυστέρησης στην τροποποίηση της ΕΠΟ και στην έκδοση της επικείμενης άδειας εγκατάστασης, ο χρόνος ισχύος της δεσμευτικής προσφοράς να εκπνέει σχεδόν μαζί με την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, ή εν πάση περιπτώσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή της.

 • Άρθρο 12 Διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο

  Δεν φαίνεται να υπάρχει, κατά την άποψή μας λανθασμένα, θεώρηση διαγράμματος σύνδεσης σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο από τον αρμόδιο Διαχειριστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.6.2007 (ΦΕΚ 1153 Β).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 17:19 | Κονταράτος Αναστάσιος

  Παρ. 4
  Δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα για την έκδοση δεσμευτικής προσφοράς απο την χρονική στιγμή του αιτήματος

  παρ. 4α
  Δεν διευκρινίζεται εάν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο. και για τα έργα Σύνδεσης ώστε να καταστεί δεσμευτική και οριστική η Προσφορά Σύνδεσης.

  παρ 5δ
  Εφόσον διαφοροποιείται η δεσμευτική προσφορά από την αρχική, ο χρόνος αδειοδότησης για ΕΠΟ των έργων σύνδεσης μετά την δεσμευτική προσφορά δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στη διάρκεια ισχύος της δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 16:11 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Αναφορικα με τη διαρκεια της ισχυος της Οριστικης προσφορας Προσφορά Σύνδεσης η οποια ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο θα πρεπει να υπαρξει προβλεψη για παραταση της στο πνευμα του αρθρου 7 παρ 1 εδαφ.γ . Δηλαδη θα πρεπει υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου, αφου η αποφαση εγκρισης των περιβαλλοντικων ορων ειναι ισως η πιο συχνη διοικητικη πραξη οπου προσβαλεται εις τα αρμοδια δικαστηρια.

  Καταληκτικα προτεινουμε να προστεθει περιπτωση οπου θα παρατεινεται η ισχυς της Οριστικης Προσφορας Συνδεσης εφοσον

  υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.

  Μετα τιμης,
  Για την ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  Λεωνιδας Βελεντζας

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 12:17 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Με βάση το σχόλιό μας στην παράγραφο 7, όπου ζητάμε η χρονική ισχύς της Α.Ε. να είναι (υπό αντικειμενικές προϋποθέσεις) μεγαλύτερη από 2 έτη, ζητάμε συνακόλουθα και η διάρκεια της Προσφοράς Σύνδεσης να ισχύει για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ήτοι για πέντε (5) έτη από την οριστικοποίησή της και να δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο.

  Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ

  Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin)

  Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής,
  τηλ. 210 2837371,
  φαξ. 210 2837372,
  κιν. 6944 154 210,
  email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:30 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  5) Άρθρο 12, παρ. 4: Να διαγραφεί η φράση «από την Ρ.Α.Ε.» στο δεύτερο εδάφιο. Τα τοπογραφικά που συνοδεύουν την απόφαση ΕΠΟ είναι θεωρημένα από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Δεν χρειάζεται η θεώρηση της Ρ.Α.Ε.
  6) Άρθρο 12, παρ. 4: Στην αρχή της πέμπτης παραγράφου του κειμένου να τεθεί προθεσμία στο Διαχειριστή ως εξής: «Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποφασίζει, εντός προθεσμίας 45 ημερών, για τη χορήγηση δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης στους σταθμούς που έχουν ήδη λάβει Άδεια Παραγωγής, εξετάζοντας ……..»
  7) Άρθρο 12, παρ. 6: Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να ελεγχθεί σε σχέση με το πνεύμα των μεταβατικών διατάξεων του ν.3734/2009 που ενσωματώθηκαν στις παρ. 7 και 8 του αρ. 15 του ν.3851/2010.
  8) Άρθρο 12, παρ. 7: Να διευκρινισθεί ως εξής : «Μετά την οριστικοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης, για οποιαδήποτε τροποποίηση…..».

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 14:45 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

  Σχόλιο επί του άρθρου 12 παρ.4.
  Δεν καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Διαχειριστής εκδίδει την δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

  Σχόλιο επί του άρθρου 12 παρ.5β.
  Δεν καθορίζεται χρονικό όριο για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης .