Άρθρο 15 – Προσωρινή σύνδεση και δοκιμαστική λειτουργία σταθμών

1.   Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων του σταθμού και πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας, ο κάτοχος της Άδειας Εγκατάστασης, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή με τον οποίο συνήψε τη Σύμβαση Σύνδεσης, για προσωρινή σύνδεση του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον παραγωγό και τον μηχανικό που επιβλέπει την εγκατάσταση, ότι όλα τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης, τη Σύμβαση Σύνδεσης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

2.   Ο Διαχειριστής μετά τη λήψη της αίτησης απευθύνει στον κάτοχο της Άδειας Εγκατάστασης έγγραφη ειδοποίηση σχετικά με τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της προσωρινής σύνδεσης. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και εφόσον ικανοποιείται το σύνολο των εν λόγω προϋποθέσεων, ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί στη σύνδεση του σταθμού και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεών του παρουσία του παραγωγού, και να γνωστοποιήσει εγγράφως στον παραγωγό για την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η ηλέκτριση των εγκαταστάσεων, η οποία θεωρείται και ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.

3.   Ο παραγωγός, μετά από τη διεξαγωγή ελέγχου της εγκατάστασής του, αποστέλλει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την προσωρινή σύνδεση του σταθμού του, εφόσον ο σταθμός του συνδέεται το Δίκτυο και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εφόσον ο σταθμός του συνδέεται απ’ ευθείας στο Σύστημα, δήλωση ετοιμότητας στον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της, προβαίνει σε αυτοψία και έλεγχο των εγκαταστάσεων σύνδεσης του παραγωγού. Αν ο Διαχειριστής κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ελλείψεις και παρατυπίες, τάσσει προθεσμία στον παραγωγό ώστε αυτός να συμμορφωθεί και διεξάγεται εκ νέου έλεγχος.

4.   Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου του αρμόδιου Διαχειριστή, και εφόσον επιτευχθεί, από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα, λειτουργία του σταθμού και των έργων σύνδεσής του επί δέκα πέντε (15) συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, ο Διαχειριστής χορηγεί βεβαίωση στον παραγωγό με την οποία πιστοποιείται ότι έχει περατωθεί η φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του σχετικού δικτύου σύνδεσης του σταθμού και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων του παραγωγού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, με τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

5.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας σταθμού υπερβαίνουσα τους τέσσερις (4) μήνες συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 18 παρ. 6 της παρούσας.

6.   Η δοκιμαστική λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται πριν από την έναρξη ισχύος των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και Σύνδεσης του Σταθμού κατά το άρθρο 13.

7. Το τίμημα για την ενέργεια που διατίθεται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας σταθμού, καταβάλλεται μετά τη λήψη της Άδειας Λειτουργίας.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:32 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  10) Άρθρο 15, παρ. 2: Να τεθεί προθεσμία στο Διαχειριστή ως εξής: «Ο Διαχειριστής μετά τη λήψη της αίτησης και εντός προθεσμίας ενός μήνα, απευθύνει….»
  11) Άρθρο 15, παρ. 3: Να διαγραφεί η πρόταση «μετά από τη διεξαγωγή ελέγχου της εγκατάστασής του» ως πλεονασμός που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.
  12) Άρθρο 15, παρ. 3: Η παραπομπή να είναι στην παρ. 11 του αρ. 8 του ν.3468/2006 (και όχι την 5).
  13) Άρθρο 15: Να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής:
  «5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών επιτρέπεται η έκδοση άδειας λειτουργίας, για πλήθος ανεμογεννητριών μικρότερο από αυτό που περιλαμβάνεται στην άδεια εγκατάστασης εφόσον ο Παραγωγός υποβάλει σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η άδεια εγκατάστασης ανακαλείται ως προς το υπερβάλλον τμήμα ισχύος χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ανάκληση ή τροποποίησή της. Ειδική μνεία περιλαμβάνεται στη χορηγούμενη άδεια λειτουργίας. Ο Παραγωγός οφείλει να μεριμνήσει για την τροποποίησή άλλων αδειών αν απαιτείται».

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 14:16 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

  Σχόλιο επί του άρθρου 15 παρ.2.
  Δεν ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αίτηση του Παραγωγού εντός του οποίου ο Διαχειριστής στέλνει την έγγραφη ειδοποίηση για την πραγματοποίηση της προσωρινής σύνδεσης.