Άρθρο 20 – Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας

1.   Για την τροποποίηση της Άδειας Λειτουργίας ο κάτοχος της Άδειας Λειτουργίας υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας στην αρχή που εξέδωσε την πράξη.

2.   Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων της το αίτημα για τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ή της έκδοσης βεβαίωσης της Ρ.Α.Ε. σχετικά με μεταβολή των στοιχείων της Άδειας Παραγωγής.

3.   Μετά την τροποποίηση της Άδειας Λειτουργίας η αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει αμελλητί στην Αυτοτελή Υπηρεσία για τις Α.Π.Ε. και τον αρμόδιο Διαχειριστή αντίγραφο της τροποποιημένης άδειας.