Άρθρο 14 – Διαδικασία εξασφάλισης Δικαιώματος Χρήσης της Θέσης Εγκατάστασης του έργου

1.   Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α με χρήση Α.Π.Ε., καθώς και κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης και των έργων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν :

α)   Σε γήπεδο ή σε χώρο επί των οποίων ο αιτών έχει το δικαίωμα της νόμιμης χρήσης.

β)   Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφ’ όσον έχει επιτραπεί επ’ αυτών η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’), όπως ισχύει, ή το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α’) όπως ισχύει.

γ)   Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’), όπως ισχύει.

Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης διενεργείται πριν την χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης, από την Αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγησή της.

2.   Για την περίπτωση (α) της παραγράφου 1, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποβάλει επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή ενοχικής σχέσης, όπως:

ι)    Δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας

ιι)   Μισθωτική σχέση είτε περιβαλλόμενη τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου νόμιμα μεταγεγραμμένη στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο, σύμφωνα με τα άρθρα 618 και 1208 του Αστικού Κώδικα, είτε που έχει καταρτισθεί με ιδιωτικό έγγραφο και έχει νομίμως μεταγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των τελευταίων εδαφίων του σημείου δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 εφόσον οι διατάξεις αυτές ήταν σε ισχύ κατά την μεταγραφή στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο.

ιιι) δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή μίσθωσης της έκτασης από τον ιδιοκτήτη της κατά τα ανωτέρω, εφόσον πρόκειται για έκταση που υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ως προς την κυριότητα της ισχύουν οι διατάξεις του αρθ. 10 του ν.3208/2003. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η απόφαση έγκρισης επέμβασης κατά την περίπτωση (ι) της παραγράφου 3.

Ειδικά, σε περίπτωση δημοσίων εκτάσεων ή εκτάσεων που διαχειρίζονται ως δημόσιες, πλην των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ή δημοτικών εποικιστικών εκτάσεων, υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία.

3.   Για την περίπτωση (β) της παραγράφου 1  ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής θα πρέπει να εξασφαλίσει  είτε (ι) απόφαση έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚΑ 289), όπως ισχύει, σε περίπτωση εγκατάστασης σταθμού σε δάσος ή δασική έκταση ή χορτολιβαδική έκταση ή αναδασωτέα έκταση ή άλλη έκταση που διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η οποία δεν υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2Αγ του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ Α 189) είτε (ιι) απόφαση για παραχώρηση δημόσιας έκτασης, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 221/1974 (ΦΕΚ Α 368), για εγκατάσταση σταθμών στις πλέον άγονες δημόσιες δασικές εκτάσεις που υπάγονται στην διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2Αγ του Ν. 1734/1987.

4.   Για την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποβάλλει απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 21:29 | Νικολαος Μανώλης

  Ως Δήμαρχος Μαρμαρίου, επί 12 συναπτά έτη, ήμουν από τους πρώτους που είδα θετικά την όλη διαδιακασία εγκατάστασης ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Καρυστίας. Βέβαια πρέπει να αναφέρω ότι, η εγκατάσταση προϋποθέτει χωροταξικό σχεδιασμό και εκμίσθωση από τους επενδυτές των σχετικών εκτάσεων γής.
  Πρέπει να αναφέρω τρία βασικά στοιχεία:
  α) Η περιοχή της Νότιας Καρυστίας αποτελεί μία ξεκάθαρη περίπτωση ιδιοκτησιακής νομιμότητας, με τίτλους ιδιοκτησίας που ανάγονται στον 19ο αιώνα.
  β) Όποιοσδήποτε φερόμενος επενδυτής αποσκοπεί στην επένδυση Αιολικών Πάρκων στην περιοχή πρέπει να έχει εξασφαλίσει εκμίσθωση της γής από τους ιδιοκτήτες.
  γ) Οποιαδήποτε προσπαθήσει να παρακάμψει τους νόμιμους ιδιοκτήτες γής και δεν εξασφαλίσει ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης θα βρεί τόσο εμένα όσο και το σύνολο των πολιτών απέναντί του.
  ΄
  Με εκτίμηση
  Ο Δήμαρχος Μαρμαρίου
  Νικόλαος Μανώλης

 • Άρθρο 14 Διαδικασία εξασφάλισης Δικαιώματος Χρήσης της Θέσης Εγκατάστασης του έργου

  Λόγω της έλλειψης κτηματολογίου, δασολογίου και δασικών χαρτών υπάρχει στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έργων ΑΠΕ αδυναμία επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων των έργων και αδυναμία του επενδυτή να διενεργήσει έλεγχο και να αμφισβητήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω εκτάσεων.
  Απαιτείται να υποβάλλεται και να εξετάζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, το οποίο όμως δεν αναφέρεται στο παρόν, η πράξη χαρακτηρισμού για όλη την έκταση του έργου και τα συνοδά του έργα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η σχετική απόφαση έγκριση επέμβασης για τις εκτάσεις εκείνες που εποπτεύονται από τη δασική υπηρεσία με βάση την προαναφερόμενη πράξη χαρακτηρισμού.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 12:42 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να προστεθεί άρθρο, που να προβλέπει (έναντι του νόμιμου ανταλλάγματος) τη χρήση παρόχθιων εκτάσεων, ή εκτάσεων εντός ορίων κοίτης ή διευρυμένης κοίτης υδατορευμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ορθή διαδικασία ανάπτυξης των ΜΥΗΕ. Έτσι θα αποφύγουμε τις προσωπικές κρίσεις των διαφόρων υπηρεσιών πως π.χ. «πιστεύουμε πως δεν είναι σωστό να βάλετε εκεί τον αγωγό γιατί μπορεί να χαλάσει το εν λόγω σημείο», όπου όμως δε δίνουν και εναλλακτική λύση για την τοποθέτηση του αγωγού, ή η εναλλακτική λύση είναι του στυλ, «οκ, αλλάξτε το, θα σας το εγκρίνουμε, αλλα να ξανακάνετε πρώτα τη ΜΠΕ!!!».

  Τονίζουμε, πως οι κρίσεις των υπηρεσιών είναι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων υπέρ της άρμονικής συνύπαρξης φύσης και ΜΥΗΕ, αλλά η απουσία Υ.Α. που να ρυθμίζει αυτό το ακανθώδες θέμα, δημιουργεί προβλήματα, αφού έτσι αναγκαστικά υπεισέρχεται η προσωπική γνώμη των ατόμων που στελεχώνουνε τις υπηρεσίες στη λήψη των αποφάσεων, κάτι που σε μία ευνομούμενη κοινωνία δεν είναι γενικά αποδεκτό ως τρόπος λειτουργίας.

  Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ

  Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin)

  Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής,
  τηλ. 210 2837371,
  φαξ. 210 2837372,
  κιν. 6944 154 210,
  email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 10:57 | Κώστας Καλλιανιώτης

  Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιδιοκτητών περιοχής Καφηρέα,μίας περιοχής με ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό δυναμικό, θέλω να υπενθυμίσω ότι:
  1. Η περιοχή του Καφηρέα (Καβοντόρος) αποτελεί απο ιδιοκτησιακής απόψεως, μια εντελώς ξεκάθαρη περίπτωση ιδιοκτησιακής νομιμότητας, με τίτλους που ανάγονται στα πρώτα χρόνια δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους,
  2. Κάθε σκέψη, πρόβλεψη, προγραμματισμός, για δημιουργία Αιολικών πάρκων στην περιοχή, έχει ως απαραίτητη προυπόθεση την προηγούμενη εξασφάλιση εκμίσθωσης στον φερόμενο επενδυτή των σχετικών εκτάσεων γης,
  3. Καμμία επενδυτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης της γης, από τους νόμιμούς ιδιοκτήτες της, προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή

  Είναι σαφές, ότι με την απόλυτα νόμιμη διαδικάσία που περνά μέσα από την σύμφωνη γνώμη ιδιοκτητών και τη συμφωνία τους με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, που να του εξασφαλίζει το δικαίωμα χρήσης της γής – και μόνο τότε, μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης άδεια λειτουργίας σταθμού-ων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ.
  Για τον
  Σύλλογο ιδιοκτητών γης Καφηρέα.

  Κώστας Καλλιανιώτης

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:02 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  9) Άρθρο 14, παρ. 1β: Να προστεθεί «…ή άλλες εκτάσεις που διαχειρίζονται κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφ’ όσων έχει επιτραπεί…».