Άρθρο 2 – Ορισμοί

1.   Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3851/2010, στο άρθρο 3 του ν. 3734/2009 και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής.

2.   Ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «χώρος εγκατάστασης σταθμού», ο αναγκαίος χώρος για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α, όπως αυτός περιγράφεται στα τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της Άδειας Παραγωγής.

β)   «αρμόδιος Διαχειριστής» για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα απευθείας ή μέσω του Δικτύου είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος, Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 και προστέθηκε άρθρο 22α στον ίδιο νόμο και για τους σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3426/2005 με το οποίο προστέθηκε άρθρο 23α στο ν. 2773/1999.

  • Άρθρο 2 Ορισμοί

    Παρ. 2.α Ο «χώρος εγκατάστασης σταθμού», κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να είναι ο χώρος που περιγράφεται στα τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της Άδειας Παραγωγής αλλά ο χώρος που περιγράφεται στα τοπογραφικά διαγράμματα και τους χάρτες που θεωρήθηκαν από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. α.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 12:46 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

    Σχόλιο επί του Αρθρου 2α.
    Ο εξοπλισμός σύνδεσης στο δίκτυο( γραμμή μεταφοράς ή υποσταθμός όπου απαιτείται ) αποτελούν τμήματου «χώρου εγκατάστασης σταθμού» ?
    Στον ορισμό δεν είναι σαφές .