Άρθρο 17 – Βεβαιώσεις τήρησης όρων Άδειας Εγκατάστασης και καλής λειτουργίας σταθμού

1.   Η αρμόδια για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του σταθμού αρχή προβαίνει σε αυτοψία του σταθμού προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των όρων και περιορισμών της Άδειας Εγκατάστασης και συντάσσει σχετική έκθεση η οποία λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του σταθμού.

2.   Το Κ.Α.Π.Ε. διαβιβάζει την βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 3 στην αρμόδια για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού φακέλου.