Άρθρο 7 – Διάρκεια ισχύος και παράταση της Άδειας Εγκατάστασης

1.   Η Άδεια Εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, κατ’ ανώτατο όριο για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:

α)   κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης, ή

β)   δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω περίπτωσης α΄ αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, ή

γ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.

2.   Στις περιπτώσεις: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) αιολικών πάρκων που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε. και δ) άλλων σύνθετων έργων Α.Π.Ε., επιτρέπεται η έγκριση παράτασης της ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα Αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον δικαιούχο της άδειας.

3.   Για την παράταση ή ανανέωση της Άδειας Εγκατάστασης, ο παραγωγός υποβάλει αίτημα, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Το αίτημα υποβάλλεται στην Αρχή που είναι αρμόδια ή κατέστη αρμόδια για την έκδοση της αρχικής πράξης. Το αίτημα συνοδεύεται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν το εύλογο του, σύμφωνα με τις αποκλειστικές προϋποθέσεις  των παραπάνω παραγράφων 1 και 2.

4.   Η παράταση ή ανανέωση της Άδειας Εγκατάστασης χορηγείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

5.   Αν ανακληθεί η Άδεια Παραγωγής ανακαλείται και η Άδεια Εγκατάστασης με πράξη της Αρχής που την εξέδωσε.

6.   Η παράταση ή ανανέωση ή ανάκληση της Άδειας Εγκατάστασης υπόκειται στο σύνολο των υποχρεώσεων ενημέρωσης – δημοσιότητας του άρθρου 6 της παρούσας.

 • Να προστεθεί στο άρθρο 7 παρ. 1 και το ακόλουθο:

  δ) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή, χωρίς υπαιτιότητα του φορέα του έργου, η διασύνδεσή του, να ισχύει η παρέλευση της διετίας από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρικής σύνδεσης που αφορά στο προκείμενο έργο.

  ε) Το παραπάνω εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις εμπλοκής στο ΣτΕ.

  Οι παραπάνω προτάσεις έχουν αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δε θα χρειάζεται πλέον επαναξιολόγηση για ‘αυτονόητα’ έγγραφα, αλλά αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες.

 • Στο Άρθρο 7, παράγραφος 1, είναι αντιληπτή η πρόθεση του νομοθέτη να ορίζεται maximum χρόνος ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης για δύο χρόνια και να μην ανανεώνεται παρά μόνο αν έχει γίνει ποσοστό του έργου, ή έχει παραγγελθεί εξοπλισμός ή υπάρχει αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας. Πρέπει ωστόσο να προστεθεί και η περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος για λόγους που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών ή σε άλλους αντικειμενικούς λόγους που δεν αφορούν τον κάτοχο της άδειας παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται, καθυστέρηση, παρακώλυση Άδειας Θεμελίωσης από Πολεοδομία, καθυστέρηση εγκατάστασης σε δασική περιοχή από Δασάρχη, εμπλοκή με υπηρεσίες Αρχαιολογίας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου, εμπλοκή στην κατασκευή έργων δικτύου διασύνδεσης ή υποσταθμού (ειδικά αν εμπλέκεται η ΔΕΗ) κλπ.
  Επίσης η ισχύς της Άδειας Εγκατάστασης των 2 χρόνων μπορεί να εξαντληθεί στο μέλλον εύκολα λόγω καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης επιδότησης του έργου. Είναι δεδομένο ότι η βιωσιμότητα πολλών έργων ΑΠΕ εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα επιδότησής τους, κάτι που άλλωστε αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και της τεχνικο-οικονομικής μελέτης που υποβάλλεται στη ΡΑΕ για την έκδοση άδειας παραγωγής και με βάση αυτό ακόμα και οι τράπεζες ενδεχομένως δεν θα εγκρίνουν δάνειο χωρίς την απόφαση επιδότησης.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη, δυνατότητας παράτασης της Άδειας Εγκατάστασης όταν υπάρχει διοικητική εκκρεμότητα που ή/και καθυστέρηση της απόφασης επιδότησης του έργου, για λόγους που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών ή σε άλλους αντικειμενικούς λόγους που δεν αφορούν τον κάτοχο της άδειας παραγωγής.

 • Άρθρο 7 Διάρκεια ισχύος και παράταση της Άδειας Εγκατάστασης

  Παρ. 2. Στην παράγραφο δ. δεν υπάρχει ορισμός των σύνθετων έργων με συνέπεια να υπάρχει ασάφεια ως προς την εφαρμογή της διάταξης.

  Προτείνεται, στον ορισμό των σύνθετων έργων να εμπίπτουν:
  – έργα ενός ή περισσοτέρων επενδυτών, που αναπτύσσονται σε κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις και αξιοποιούν κατά το δυνατόν κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο,

  – έργα που περιλαμβάνουν έργα Γραμμών Μεταφοράς και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ),

  – έργα φορέων που υποχρεούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων στην τήρηση διαγωνιστικών διαδικασιών.

  Παρ. 3. Δεν απαιτείται να υπάρχει και άλλη προθεσμία τουλάχιστον δύο (2) μηνών πριν τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης για την υποβολή αιτήματος παράτασης ή ανανέωσής της. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται πριν τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης όπως ισχύει μέχρι σήμερα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.6.2007 (ΦΕΚ 1153 Β).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 17:47 | Ξενιός Αντώνιος

  παρ. 2
  Προτείνεται η εξ αρχής διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης για 3 έτη, όσον αφορά τέτοιας κλίμακας έργα.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 12:36 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Εδώ υπάρχει το εξής ουσιώδες πρόβλημα :

  Ο επενδυτής έχει Άδεια Εγκατάστασης και ο τοπικός Δήμαρχος τον πηγαίνει στο ΣτΕ. Μέχρι να εκδικαστεί στο ΣτΕ η προσφυγή μαζί με την τουλάχιστον 1 αναβολή που θα ζητηθεί είτε από τον κ. Εισηγητή του ΣτΕ είτε από τον Ενάγοντα Δήμαρχο, θα περάσουν περίπου 2 έτη.

  Ο επενδυτής, αν αρχίσει το έργο ή αν κάνει τις συμβολαιοποιήσεις, για να μη χάσει την Άδεια Εγκατάστασης, κινδυνεύει να καταστραφεί οικονομικά, αν χάσει το ΣτΕ ή αν το ΣτΕ του ζητήσει αναστολή των εργασιών κατασκευής (οι τόκοι θα τρέχουν το ίδιο και οι ρήτρες προς τους προμηθευτές).

  Άρα, ένας σόφρων επενδυτής που ΘΕΛΕΙ να ολοκληρώσει ΓΡΗΓΟΡΑ το έργο, κινδυνεύει να καταστραφεί προκειμένου να μη χάσει την Άδεια Εγκατάστασης. Σχετικά παραδείγματα υπάρχουν ήδη πολλά.

  Περαιτέρω, υπάρχει το άλλο ουσιώδες πρόβλημα :

  Αν ο επενδυτής προσπαήσει να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει, μέχρι να βγει το ΦΕΚ ένταξης, θα έχουν περάσει περίπου 1.5 έτη. Άρα, και επειδή χωρίς το ΦΕΚ ένταξης στα χέρια του, αφενός οι τράπεζες δε τον δανειοδοτούν και αφετέρου είναι πολύ ριψοκίνδυνο να ξεκινήσει το έργο, πάλι ο επενδυτής κινδυνεύει να χάσει την Άδεια Εγκατάστασης.

  Προκειμένου το παραπάνω άρθρο να γίνει φιλικό προς το επιχειρείν και να είναι συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα, θα πρέπει, με απλή αίτηση του επενδυτή συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τις καθυστερήσεις, η διάρκεια της Άδειας Εγκατάστασης να επεκτείνεται κατά το χρονικό διάστημα :

  α) Για τους 2 μήνες που χρειάζονται για την δημιουργία του φακέλου ένταξης στον αναπτυξιακό (αυτό είναι κάτι λογικό από το πώς δουλεύει η αγορά μας στο συγκεκριμένο τομέα) + το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για ένταξη στον Αναπτυξιακό μέχρι την ημερομηνία έκδοσης στο ΦΕΚ της απόφασης ένταξης.

  και

  β. Για το χρονικό διάστημα από την ημέρα της προσβολής στο ΣτΕ της Άδειας Εγκατάστασης, ή της ΕΠΟ ή της Άδειας Χρήσης Υδάτων & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της τελικής απόφασης του ΣτΕ.

  Τα παραπάνω τα κρίνουμε απααίτητα, ώστε η όλη διαδικασία να αντιστοιχεί στην Ελληνική Πραγματικότητα, και κυρίως, για να μην κινδυνεύουν οι επενδυτές να καταστραφούν οικονομικά από τις παραπάνω καθυστερήσεις αλλά και για να μην αναγκάζονται να σκαρφίζονται «εναλλακτικούς τρόπους» ώστε να αποφεύγουν το σκόπελο των 2 ετών. Ειδικά το τελευταίο είναι σημαντικό, διότι οι Πόροι (χρόνος και χρήμα) των επενδυτών πρέπει να δαπανώνται για την πραγματική κατασκευή των έργων και όχι για να δημιουργούνται τρόποι να παρακαμφθούν οι μη ρεαλιστικές προθεσμίες που προβλέπουν οι Υ.Α..

  Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ

  Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin)

  Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής,
  τηλ. 210 2837371,
  φαξ. 210 2837372,
  κιν. 6944 154 210,
  email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 13:15 | Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.

  Σχόλιο επί του άρθρου 7:
  Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου της πορείας του έργου από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια με αποτέέσμα πολλά έργα να μην υλοποιούνται για διάφορους λόγους ( αδυναμία χρηματοδότησης ,μεταπώληση του έργου κ.λπ ) ενώ συνεχίζουν να δεσμεύουν τον χώρο και την χωρητικότητα στο δίκτυο. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται επίσης και με την δυνατότητα του Υπουργείου και των Υπηρεσιών να ελέγχει την εξέλιξη του προγράμματος υλοποίησης έργων ΑΠΕ για την επίτευξη του Εθνικού στόχου.